Активности

Да ни­је Стан­ка, зе­че­ве би­смо гле­да­ли са­мо на ка­лен­да­ру

У по­сав­ском се­лу Цркви­на код Шам­ца жи­ви шез­де­сет­тро­го­дишњи ло­вац Стан­ко Бен­да­ре­вић, ме­ђу при­ја­тељима по­зна­ти­ји под на­дим­ком Бен­цо. Као и ве­ћи­на ло­ва­ца, ве­ли­ки је заљубљеник при­ро­де и жи­во­тиња, а лов је, ка­ко ка­же, по­ро­ди­чна тра­ди­ци­ја на­сли­је­ђе­на […]