РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 

П Р А В И Л Н И К

О СЛУЖБЕНОЈ ОПРЕМИ, СЛУЖБЕНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ И СЛУЖБЕНОЈ КЊИЗИ  ЛОВОЧУВАРА, УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ЛОВОЧУВАРСКОГ ИСПИТА 

 

 

 

Бања Лука, октобар 2013. године

 

 

 

 

На основу члана 70. став 5. Закона о ловству („Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13), и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи  („Службени гласник Републике Српске“, бр.  118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12),  министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, д о н о с и

 

П Р А В И Л Н И К

О СЛУЖБЕНОЈ ОПРЕМИ, СЛУЖБЕНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ И СЛУЖБЕНОЈ КЊИЗИ  ЛОВОЧУВАРА, УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ЛОВОЧУВАРСКОГ ИСПИТА 

 

Члан 1.

            Овим правилником прописује се службена опрема, службена легитимација, службена књига ловочувара, услови и начин полагања ловочуварског испита.

 

   Члан  2.

(1) Корисник ловишта и конценсионар (у даљем тексту: корисник ловишта), дужан је  ловочувару који је у радном односу на неодређено вријеме и помоћном ловочувару који је ангажован на волонтерској основи (у даљем тексту: ловочувар), обезбиједити службену одјећу и обућу.

(2) Службену одјећу и обућу ловочувара (у даљем тексту: униформа ловочувара), чини:

а) ловачки шешир, капа  или качкет,

б) ловачка  јакна (једна љетна и једна зимска),

в) ловачка  кошуља (једна љетна и једна зимска),

г) прслук,

д) џемпер,

ђ) ловачке панталоне (једне љетне и једне  зимске),

е) ципеле,

ж) чизме и

з) кишна кабаница.

(3) Униформа ловочувара је тамнозелене или маслинастозелене боје, изузев ципела које могу бити црне или браон боје.

 

Члан 3.

            (1) Ловочувар носи униформу за вријеме вршења службе и не смије је отуђивати. 

            (2) Корисник ловишта дужан је по потреби, периодично набављати униформу ловочувару, да униформа буде у функционалном и очуваном стању.

 

Члан 4.

Другу опрему ловочувара чини:

а) ловачки руксак,

б) ловачки дурбин или двоглед,

в) ловачки нож,

г) прва помоћ и

ђ) фото апарат.

Члан 5.

            (1) Ознака „ловочувар“   израђена је од метала, правоугаоног облика, дужине 70 мм, ширине 17 мм, полирана и челично сиве боје (хромирана), на којој се налази угравиран ћирилични санс-серифни натпис „ЛОВОЧУВАР”, висине 7 мм, испуњен зеленом емајл бојом.

            (2) У доњем лијевом углу ознаке „ловочувар“ угравиран  је  идентификациони број, висине 4 мм, испуњен зеленом емајл бојом.

            (3) Ловочувар обавезно, током вршења службе носи ознаку ловочувара  на лијевој страни јакне, прслука или кошуље,  у грудној висини изнад џепа.

            (4) На предњој страни шешира, капе или качкета ловочувар обавезно носи лого корисника ловишта.

 

Члан 6.

            (2) Службена легитимација ловочувара (у даљем тексту: легитимација),  је картица правоугаоног облика,  димензија 54х86 мм, израђена од тврдог картона, са доминантним зеленим тоновима, са вањске стране пластифицирана.

 

Члан 7.

 • Легитимација има предњу и задњу страну.
 • Предња страна легитимације садржи:

а) у горњем десном углу место за фотографију димензија 25х30 мм, испод које се налази мјесто за печат корисника ловишта код кога је ловочувар запослен или волонтерски ангажован.

б) у средишњем горњем дијелу мали амблем Републике Српске, испод кога се налазе ријечи:

 „Република Српска

ЛЕГИТИМАЦИЈА

ЛОВОЧУВАРА“

(3) Испод ријечи „ЛОВОЧУВАРА“, налазе се ријечи: „Рег.број“, поред којих је означено мјесто за уписивање регистарског броја легитимације, а десно од мјеста за уписивање  регистарског броја легитимације налазе се ријечи: „Број ознаке“ поред  којих је означено мјесто за уписивање броја ознаке.

(4) Испод ријечи: „Рег. број“ налазе се ријечи „име и презиме“ поред којих је означено мјесто за упис имена и презимена ловочувара.

(5) Испод ријечи „име и презиме“ налази се ријеч: „ЈМБГ“, поред које је означено мјесто за уписивање Јединственог матичног броја грађанина.

 

Члан 8.

 • Полеђина легитимације садржи:

а) мјесто означено за упис назива корисника ловишта код кога је ловочувар запослен или волонтерски ангажован, испод кога се налазе ријечи: „Назив корисника ловишта“,

б) испод ријечи: „Назив корисника ловишта“,  налази се мјесто означено за упис сједишта корисника ловишта, испод кога се налазе ријечи „Сједиште корисника ловишта“,

в) испод ријечи „Сједиште корисника ловишта“, налази се мјесто означено за упис назива ловишта, испод кога се налазе ријечи: „Назив ловишта“,

г) испод ријечи „Назив ловишта“, налази се текст који гласи: „Ловочувар има права, дужности и овлашћења прописана  чланом 71. Закона о ловству („Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13), и општим актима корисника ловишта у складу са законом”,

д) испод текста из тачке г) овог става, на лијевој страни означено је мјесто за упис мјеста и датума издавања легитимације, испод кога се налазе ријечи: „Мјесто и датум издавања ловочуварске легитимације“,

ђ) испод текста из тачке д) овог става, на средини се налази мјесто за печат,

е) испод мјеста за печат, на десној страни означено је мјесто за потпис овлашћеног лица корисника ловишта, испод кога се налазе ријечи: „Потпис овлашћеног лица“.

(2) Легитимација се издаје према обрасцу бр. 1 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни дио.

 

Члан 9.

(1) Ловочувар који изгуби легитимацију или ознаку или на други начин остане без легитимације, односно ознаке, о томе одмах обавјештава непосредног руководиоца.

            (2) Корисник ловишта издаје  ловочувару нову легитимацију, односно ознаку ловочувара, након  што је у јавним гласилима изгубљену или на други начин несталу легитимација, односно ознаку ловочувара, огласио неважећом.

 

Члан 10.

            Корисник ловишта обезбјеђује службено ловачко оружје и одговарајућу муницију за сваког ловочувара и евидентира службено оружје и муницију у складу са Законом о ловству и законом којим се уређује оружје и муниција.

 

Члан 11.

(1) Ловочувар врши дужност наоружан службеним ловачким оружјем у складу са одредбама Закона о ловству и закона којим се уређује оружје и муниција.

(2) Ловочувар носи и користи службено ловачко оружје искључиво у ловишту у коме врши дужност, а за потребе спровођења мјера газдовања ловиштем предвиђених ловном основом и годишњим планом коришћења ловишта.

(3) Корисник ловишта овлашћује лица која имају приступ службеном оружју, у  складу са прописима којима се уређује оружје и муниција.

Члан 12.

(1) Овлашћено лице из члана 11. став 3. овог правилника задужује, односно раздужује ловочувара службеним ловачким оружјем и одговарајућом муницијом

 (2) Оружје се задужује, односно раздужује ненапуњено, очишћено и одвојено од муниције.

 

 Члан 13.

            (1) Корисник ловишта по потреби обезбјеђује ловочувару моторно возило ради ефикаснијег обављања послова ловочувара, за потребе спровођења мјера газдовања ловиштем предвиђених ловном основом и годишњим планом коришћења.

            (2) Моторним возилом управљају само лица која испуњавају услове за управљање моторним возилима у складу са законом којим се уређује безбједност у саобраћају и уз овлашћење корисника ловишта.

 

Члан 14.

(1) Корисник ловишта задужује ловочувара Службеном књигом ловочувара.    

(2) Садржај и изглед Службене књига ловочувара, дат је на обрасцу број 2. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни дио.

 

Члан 15.

(1) Ловочувар о извршеним дневним пословима, уписује у Службену књигу ловочувара укратко, документовано и читко своја запажања, радње  и поступке произашле из права и обавеза прописаних Законом о ловству и овим правилником.

 (2) Ловочувар је обавезан све податке уредно и тачно уносити у Службену књигу ловочувара и морално и материјално је одговоран за исправност унесених података.

 

Члан 16.

(1) Записник о извршеном прегледу из члана 71. став 1.  Закона о ловству сачињава се на обрасцу број 3. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни дио.

(2) Потврда о привременом одузимању улова, средстава за лов, возила и других предмета који се односе на лов, дата је на обрасцу број 4. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни дио.

(3) Налог за чување привремено одузетог улова, средстава за лов, возила и других предмета који се односе на лов, дат је на обрасцу број 5. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни дио.

 

Члан 17.

(1) На ловочуварском испиту  провјерава се способност кандидата да самостално и стручно обавља послове утврђене у складу са одредбама Закона о ловству.

(2) Ловочуварски испит чини припремно предавање и усмени испит.

(3) Ловочуварски испит полаже се усмено, по програму за полагање ловочуварског испита, који је одштампан у прилогу број 1. овог правилника и чини његов саставни дио.

 

Члан 18.

(1) Пријаву за полагање ловочуварског испита кандидат подноси  Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде непосредно на протокол или путем поште,  на обрасцу ЛИ-1-Пријава за полагање ловочуварског испита, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни дио.

(2) Уз пријаву за полагање ловочуварског  испита кандидат прилаже:

а) овјерену копију  дипломе о стеченом образовању,

б) овјерену копију дипломе о положеном ловачком испиту,

б) доказ о уплати трошкова полагања ловочуварског испита,

в) копију личне карте,

г) потврду о запослењу од корисника ловишта, код којег је ловочувар запослен или волонтерски ангажован и

д) писмену изјаву кандидата ако није запослен или волонтерски ангажован  код корисника ловишта.

 

Члан 19.

(1) Ловочуварски испит полаже се пред Комисијом, коју именује министар пољопривреде, шумарства и водопривреде,  на период од четири године.

(2) Комисија  се састоји од три члана и секретара комисије, а сви чланови комисије морају имати најмање седми степен стручне спреме, те да су у току свог школовања  изучавали предмет ловство, односно ловну привреду.

(3) Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде може и прије истека мандата  именовати нову  Комисију или замијенити поједине чланове Комисије уколико се зато укаже потреба.

(4) Секретар Комисије обавља администартивне послове, врши неопходне консултације са кандидатима, прибавља све податке потребне за рад Комисије, обезбјеђује просторије потребне за одржавање сједница, обавјештава кандидате у писаној форми путем поште или електронским путем о времену и мјесту одржавања ловочуварског испита најмање осам дана прије од одређеног термина испита,  те врши остале неопходне послове.

 

Члан 20.

(1) Сједнице Комисије одржавају се  у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

(2) Предсједник Комисије може одредити и друго мјесто одржавања ловочуварског испита и припремног предавања уз претпоставку да постоје добри технички предуслови и уколико то служи сврси, економичности и ефикасности рада  Комисије.

 

Члан 21.

(1) На основу пријаве и доказа из члана 18.  овог правилника, предсједник Комисије заказује припремно предавање за полагање ловочуварског  испита,  утврђује списак кандидата који ће приступити полагању и одређује термин сједнице Комисије.

(2) Припремно предавање за полагање ловочуварског  испита има фонд од 8. часова, а мјесто и термин одржавања припремног предавања одређује предсједник Комисије зависно од броја пријављених кандидата.

            (3) Трошкове полагања  ловочуварског испита, као и трошкове полагања поправног испита сноси кандидат, односно корисник ловишта код кога је ловочувар запослен.

Члан 22.

(1) Ловочуварски испит је јаван.

 • Ловочуварски испит кандидат полаже тако што одговара на питања која му постави комисија.
 • Питања за ловочуварски испит припрема Комисија.

 

Члан 23.

(1) Секретар Комисија води записник о сједници Комисије и току полагања ловочуварског  испита који садржи: податке о члановима и секретару Комисије, датум, вријеме и мјесто полагања,  основне податке о кандидатима који полажу ловочуварски испит, постављена питања кандидату, те уписану оцјену о успјеху кандидата.

(2) Записник о полагању ловочуварског испита, ради се на обрасцу ЛИ-2-који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни дио.

(3) Записник потписују предсједник, чланови и секретар Комисије.

 

Члан 24.

(1) Према показаном знању на испиту, Комисија оцјењује кандидата оцјеном „положио“ или „није положио“ и доноси одлуку о успјеху кандидата.

(2) Кандидат који није положио ловочуварски испит може поновити испит у сљедећем испитном року или року који одреди Комисија, с тим да кандидат плаћа пуне трошкове ловочуварског испита за сваки наредни излазак на испит.

 (3) Ако је кандидат због болести или другог оправданог разлога  био спријечен да приступи полагању испита у већ заказаном року, испит може одложити за наредни испитни рок након што престану разлози због којих је дошло до одлагања.

(4) Одлагање полагања испита из става 3. овог члана  кандидату може одобрити предсједник Комисије на основу достављене документације којом оправдава разлоге спријечености.

 

Члан 25.

(1) Кандидату који је положио испит издаје се увјерење о положеном ловочуварском испиту, у року од 15 дана од дана положеног испита.

 (2) Увјерење из става 1. овог члана издаје Министарсво на обрасцу са холограмом, чији су саджај и форма прописани, и налази се на обрасцу ЛИ-3-Увјерење о положеном ловочуварском испиту, које је одштампано уз овај правилник и чини његов саставни дио.

(3) Увјерење о положеном ловочуварском испиту потписије министар и предсједник Комисије.

 

Члан 26.

(1) Евиденцију о издатим увјерењима о положеном ловочуварском испиту води Министарство у папирној и електронској форми.

(2) Евиденција из става 1. овог члана садржи податке о кандидату, и то: редни број, име и презиме, ЈМБГ, мјесто и адреса становања, број и датум подношења пријаве за полагање ловочуварског  испита, датум полагања ловочуварског испита,  резултат полагања  ловочуварског испита, број записника о положеном ловочуварском испиту и  датум издавања увјерења о положеном ловочуварском испиту.

 

Члан 27.

(1) Предсједнику, члановима Комисије и секретару припада накнада за рад у Комисији, у складу са важећим прописима.

(2) Висину накнаде одређује министар посебним актом.

 

Члан 28.

 Ловочувар коме престане служба  или буде постављен на друго радно мјесто обавезно кориснику ловишта враћа униформу ловочувара,  ознаку ловочувара, службену  легитимацију, службено оружје и муницију, службену књигу ловочувара и другу опрему ловочувара најкасније у року од три дана од дана престанка службе или дана постављења на друго радно мјесто.

 

Члан 29.

(1) Ознаку ловочувара, легитимацију ловочувара, службени књигу ловочувара, записник о извршеном прегледу, потврду о привременом одузимању улова, средстава за лов, возила и других предмета који се односе на лов и налог за чување привремено одузетог улова, средстава за лов, возила и других предмета који се односе на лов,  штампа корисник ловишта на прописаним обрасцима и њима задужује  ловочувара.

(2) Идентификациони број из члана 5. став 2. и регистарски број службене легитимације из члана 7. став 3. овог правилника, одређује корисник ловишта и евидентира их у својој службеној евиденцији.

(2) Ознака ловочувара, легитимација ловочувара и службена књига ловочувара издате ловочувару на основу прописа који су важили  до дана ступања на снагу овог правилника важе до њихове замјене у форму прописану  овим правилником, а најкасније до шест мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника.

 

Члан 30.

            Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцу легитимације и службеном одијелу ловочувара  („Службени гласник Републике Српске“, број: 22/03).

 

Члан 31.

            Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”.

 

 

Број:                                                                                                                      М И Н И С Т А Р

Датум,                                                                                                                       проф.др Стево Мирјанић

 

 

 

 

 

Образац бр.1.

 

Легитимација ловочувара

 

 

 

 

 

 

Република Српска

 

ЛЕГИТИМАЦИЈА

ЛОВОЧУВАРА

 
                                                                 М.П.
Рег.број:_____________ Бр.ознаке:_____________________

 

 
Име и презиме:__________________________________________
 
ЈМБГ:__________________________________________________

 

       

 

 

 

__________________________________________________

Назив корисника ловишта

 

    ____________________________________________________

Сједиште корисника ловишта

 

_____________________________________________________

Назив ловишта

 

Ловочувар има права, дужности и овлашћења прописана чланом 71. Закона о ловству („Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13), и општим актима корисника  ловишта у складу са законом.

 

__________________

Мјесто и датум издавања ловочуварске легитимације

М.П.__________________

                    Потпис овлашћеног лица корисника ловишта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 2.-Службена књига ловочувара

 

Штампа се на формату А-5.

Књига је тврдо укоричена и садржи 260 страница.

На насловној страни штампа се меморандум корисника ловишта и назив књиге.

На првој страни у горњем дијелу  штампа се меморандум корисника ловишта, назив књиге и регистарски број књиге. На средини стране налази се  прегледна табела, у коју се уписује активност, име и презиме одговорног лица које је књигу задужило, контролисало и раздужило, са потписом и датумом извршења ових активности. Испод табеле се уписује датум, М.П. и потпис овлашћеног лица.

На другој страни штампа се меморандум корисника ловишта, назив и сједиште корисника ловишта,  назив ловишта, назив ловочуварског реона-у случају да има,  књига евиденције ловочувара, гдје се уписује име и презиме ловочувара, јединствени матични број грађанина, адреса ловочувара, број легитимације ловочувара и потпис ловочувара.

На трећој страни штампа се документ „Права и обавезе ловочувара“.

На четвртој страни штампа се Упуство за вођење службене књиге ловочувара.

На седмој страни штампа се назив првог поглавља.

Од осме до 200. стране ловочувар ручно, хемијском оловком, укратко, уписује податке о извршеним дневним пословима,  своја запажања, радње  и поступке произашле из права и обавеза.

На  201. страни штампа се назив другог поглавље.

Од 202. до 216. стране штампа се образац евиденције  службених аката.

На 217. страни штампа се назив трећег поглавља.

Од 218. и 219. до 238. и 239. на двије стране  штапма се образац евиденција штета у ловишту.

На 241. страни штампа се назив четвртог поглавља.

Од 242. до 246. стране штампа се образац евиденције задужених књига.

На 247. страни штампа се назив петог поглавља.

Образац евиденције опреме, оружја и инвентара штампа се на двије стране, и то 248. и 249. страни.

На 251. страни штампа се назив шестог поглавља.

Од 252. до 257. стране штампа се образац забиљешки.

На 259. страни штампа се садржај књиге.

На 260. страни овјерава се садржај књиге. 

 

 

МЕМОРАДУМ

СЛУЖБЕНА КЊИГА ЛОВОЧУВАРА

 

                                                                                                               Насловна страна

 

 

 

 

 

 

МЕМОРАНДУМ

                                            РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:______________________

 

АКТИВНОСТ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОТПИС ДАТУМ
Књигу задужио      
Књигу контролисао      
Књигу раздужио      

 

                                                                                                          ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:

Датум,_________________                          М.П.                              _________________

 

 

Обр.1__________________________________________________________________

                                                                                                                       Прва страна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНА КЊИГА ЛОВОЧУВАРА

                               

 _____________________________________________________________

(Назив и сједиште корисника ловишта)

 

_____________________________________________________________

(Назив ловишта)

 

______________________________________________________________

(Назив ловочуварског реона)

 

 

Књига евиденције ловочувара

 

_____________________________________ / ________________________________ /

                (Име, презиме)                                   (Јединствени матични број грађанина)        

 

___________________________                                            ______________________

      (Број легитимације)                                                              (Адреса ловочувара)

 

                                                                                                        

______________________                     М.П.                       _______________________

 (Потпис овашћеног лица)                                                           ( Потпис ловочувара)

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

                                                                                                                            Друга страна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права и обавезе ловочувара

 

Права и обавезе ловочувара прописане су чланом 71. Закона о ловству:

„(1) Ловочувар је надлежан и овлаштен да:

а) од лица затеченог са средствима за лов или ловачким псима у ловишту захтјева да покаже личне исправе којима се утврђује његов идентитет, дозволу за лов и оружни лист,

б) изврши преглед возила за које постоји основана сумња да превози уловљену дивљач и њене дјелове, као и да врши друге контроле ради проналажења средстава којима је извршен прекршај или кривично дјело које се односи на ловство,

в) захтјева личне исправе од лица затеченог у вршењу прекршаја или кривичног дјела које се односи на ловство и од лица за које постоји основана сумња да је извршило прекршај или кривично дјело,

г) прегледа улов и средства за лов као и да утврди да ли је лов обављен у складу са прописима,

д) привремено одузме улов, средства за лов, као и возила и друге предмете, ако постоји основана сумња да су употријебљени или били намјењени за извршење кривичног дјела или прекршаја који се односи на лов или да су настали или прибављени извршењем таквог кривичног дјела или прекршаја,

ђ) предузима друге мјере и радње за које је законом и другим прописима овлашћен.

(2) У случајевима из става 1. овог члана, лице које је затечено са средствима за лов у ловишту дужно је да омогући преглед улова, средстава за лов, преглед возила и других средстава за превоз и преношење ствари.

(3) Чувар ловишта дужан је да лицу од којег је одузет улов, пси, средства за лов и други предмети изда потврду о одузетој имовини”.”

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

                                                                                                        Трећа страна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упуство за вођење службене књиге ловочувара

 

Службена књига ловочувара штампана је у складу са Правилником о  службеној опреми, службеној легитимацији и службеној књизи  ловочувара, условима и начину полагања ловочуварског испита. Службену књигу ловочувара  задужује ловочувар, који по Закону о ловству, подзаконским и интерним актима врши послове у ловишту/одређеном рејону. Када се обрасци у књизи попуне, у случају премјештања или прекида радног односа, ловочувар је обавезан да закључи све обрасце и књигу раздужи код овлашћеног лица корисника ловишта.

Ловочувар је обавезан све податке уредно, тачно и документовано уносити у обрасце службене књиге и морално и материјално је одговоран за исправност унесених података. 

Образац И-Дневник рада

Овај образац  се састоји из двије колоне. У колону 1  се уписује датум, а у колону 2  укратко, документовано и читко ловочувар уписује своја запажања, радње и поступке произашле из права и обавеза прописаних законом, подзаконским и интерним актима.

Образац ИИ-Евиденција службених аката

Овај образац се састоји из четири колоне и служи за евидентирање свих службених аката које ловочувар заприми, односно које отпреми, а у вези са његовим радним задацима и поступцима.

У колону 1 уписује се број примљеног, односно отпремљеног акта (број протокола). У колону 2 уписује се дан, мјесец и година пријема, односно отпреме одређеног акта. У колону 3 уписује се назив правног или физичког лица, од кога је акт послат или назив физичког или правног лица коме се акт упућује. У колону 4 уписује се назив предмета (рјешење, обавјест, записник службене забиљешке, итд), и кратак садржај тог предмета.

Образац ИИИ–Евиденција штета у ловишту

У овом обрасцу врши се евиденција штета у ловишту или дијелу ловишта за који је ловочувар задужен, без обзира на врсту штете( криволов, страдања дивљачи у саобраћају, штете на ловно-узгојним и ловно-техничким објектима и других штета у ловишту). Образац евиденција штета у ловишту састоји се из 10 колона. У колону 1 уноси се редни број штете у ловишту. Уколону 2 уноси се дан, мјесец и година евидентирања штете у ловишту. У колону 3 и 4 уносе се подаци о починиоцу са мјестом пребивалишта. У колону 5 и 6 уписује се износ штете у кг, ком. и КМ. У колону 7 евидентира се локација. У колону 8 уписује се врста пријаве (прекршајна, кривична). У колону 9 уписује се дан, мјесец и година  подношења пријаве, а у колону 10 број пријаве за штету.

Образац ИВ-Евиденција задужених књига

У овом обрасцу ловочувар води евиденцију о задуженим књигама(стручне књиге, записник о извршеном прегледу, потврда о привременом одузимању улова, средства за лов, возила и других предмета који се односе на лов). Образац садржи 6 колона. У колону 1 уписује се редни број задужене књиге. У колону 2 уписује се регистарски број књиге. У колону 3 уписује се ознака књиге (налази се у доњем лијевом углу на корицама књиге образац бр. 3., 4. и 5.). У колону 4 и 5 уписује се датум задужења и раздужења књиге, а колона 6 предвиђерна је за потпис примаоца раздужене књиге.

Образац В–Евиденција  опреме, оружја и инвентара 

Обавеза ловочувара је да води евиденцију о задуженој и раздуженој опреми, оружју и инвентару. Ако у периоду коришћења Службене књиге, одређену опрему, оружје, инвентар раздужује због квара, истрошености или истека рока употребе, ловочувар је обавезан евидентирати датум раздужења и обезбиједити потпис  лица о новом задужењу. Ако у току коришћења опреме, ловачког оружја и инвентара ловочувар  раздужи, односно задужи нову Службену књигу, потребно је да из раздужене  књиге препише датум задужења и обезбиједи потпис лица које је исту задужило.

Образац  ВИ-Забиљешка

У овом поглављу ловочувар води скраћене записнике са састанка, усмене налоге непосредног/их  руководиоца, Шумарске инспекције, Службе интерне контроле и других овлашћених органа.

 

 

    Четврта и пета страна

 

 

И

ДНЕВНИК РАДА

Шеста страна

                  Д н е в н и к

Дан Опис службеног рада
1 2
   

Осма до 200. стране

 

ИИ

ЕВИДЕНЦИЈА СЛУЖБЕНИХ АКАТА

 1. 201. страна

 

Евиденција службених аката

Број Дан, мјесец Ознака предмета
акта година Од кога и коме Кратак садржај
       
       
 1. до 216. стране

 

ИИИ

ЕВИДЕНЦИЈА ШТЕТА У ЛОВИШТУ

 1. страна

Евиденција

Редни Датум евидентирања Починиоци штете у ловишту
број штете у ловишту Презиме,очево име и име Општина,адреса
1 2 3 4
       

Од 218. до 238. стране (свака парна страна)

 

Износ штете Мјесто/ Пријава штете у ловишту
кг,ком. КМ локација Врста пријаве Датум подношења Регистарс.број
5 6 7 8 9 10
           

                                                                                      Од 219. до 239. стране стране (свака непарна страна)

 

ИВ

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАДУЖЕНИХ КЊИГА

 1. страна

 

Задужења са књигама Враћено
Ред.бр. Регистарс.број Ознака књиге Датум примања Датум враћања Потпис примаоца
1 2 3 4 5 6
           
 1. до 246. стране

 

В

ЕВИДЕНЦИЈА ОПРЕМЕ, ОРУЖЈА И ИНВЕНТАРА

247.страна

 

 

Опрема, оружје и инвентар Задужења
Редни

број

Назив

 

Количина

(ком)

Потпис лица

које је издало

Датум

 

  1 2 3 4 5
1.         ловачка  јакна љетна      
2.         ловачка  јакна зимска      
3.         ловачке панталоне љетне      
4.         ловачке панталоне зимске      
5.         ловачка  кошуља љетна      
6.         ловачка  кошуља зимска      
7.         прслук      
8.         ципеле плитке      
9.         ципеле дубоке      
10.      чизме      
11.      кишна кабаница      
12.      ловачки шешир      
13.      капа  или качкет      
14.      ловачки руксак      
15.      ловачки дурбин или двоглед      
16.      ловачки нож      
17.      прва помоћ      
18.      фото апарат      
19.      мобилни телефон      
20.      карта ловишта      
21.      бусола      
22.      ГПС      
23.      ловачка пушка:      
        23а. карабин      
        23б. сачмарица      
        23в. комбинована      
24.      муниција за ловачку пушку      
 1. страна

 

Раздужења Задужења Раздужења
Потпис лица коме

је враћена

Датум Потпис лица

коме је издата

Датум Потпис лица коме је враћена Датум
           
           
 1. страна

 

 

 

 

 

 

ВИ

ЗАБИЉЕШКЕ

 1. страна

 

Датум Забиљешка
1 2
   
 1. до 257. страна

 

С А Д Р Ж А Ј

 

Образац ознаке ловишта 2
Права и обавезе ловочувара 3
Упутство за вођење Службене књиге 4-5
Дневник рада 8-200
Евиденција службених аката 202-216
Евиденција штета у ловишту 218-239
Евиденција задужених књига 242-246
Евиденција опреме, оружја и инвентара 248-249
Забиљешка 252-257
 1. страна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 3.  

 

Корисник ловишта и сједиште: ___________________________________________________                                            Серијски број:______________      

Назив ловишта:________________________________________________________________

Број:   _____________________

 

З  А П И С Н И К

о извршеном прегледу

 

Преглед/контрола извршен код/на терену:                 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________  дана___________, __________године,

У________________часова.

Предмет прегледа/контроле: _____________________________________________________

Преглед извршио: ______________________________________________________________

Прегледу присутни: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

у својству_____________________________________________________________________

 

Подаци о контролисаном лицу:

Име и презиме: ________________________________________________________________

рођен/а: _____________________, од оца________________, мајке_____________________  у мјесто и општина ___________________________, држава___________________________ _______________________стално настањен/а у _____________________________________, адреса ________________________________________________________________________

_________________________________,занимање____________________________________

број личне карте___________________лична карта издата у______________________ ____ ЈМБ _______________________________________

ПРЕГЛЕДОМ ЈЕ УСТАНОВЉЕНО СЛИЈЕДЕЋЕ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Записник је прочитан и на исти странка има-нема примједби: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Преглед је  завршен у ___________часова. Овај записник је сачињен у три истовјетна примјерка од којих је један уручен странки.

 

 _____________________________                   ________________________________________                            

     (Потпис контролисаног лица)                              (Потпис ловочувара и број легитимације)                                                                                             

                    

 

Образац бр. 4.

____________________________________

       (Корисник ловишта и сједиште )                                   Серијски број:_______       

____________________________________

                  (Мјесто и датум)

Број:  _______________

 

П О Т В Р Д А

о  привременом одузимању улова, средстава за лов, возила и других предмета

која се односе на лов

 

Потврђује се да је од ______________________________________________________________________________,

рођен/а ___________________, од оца_______________ и мајке_______________________,

рођене___________________________, адреса _____________________________________,

бр.личне карте/ ЈМБГ___________________________________________________________,

дана_____________ 20 _____. године, у ловишту____________________________________,

због прекшаја из чл.________________Закона о ловству, привремено одузето слиједеће:

  

 

 

Редни број

 

Улов

Оружје и

муниција

Возила и други предмети

који се односе на лов

 

Врста дивљачи

 

Количина

Фабрички број,

врста и калибар

 

Количина

Подаци о возилу и другим предметима

који се односе на лов

 

Количина

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            

 

Потврда се издаје као доказ о привремено одузетим стварима. Ова потврда је сачињена у три истовјетна примјерка од којих је један уручен лицу од кога је привремено одузет улов, средства за лов, возила и други предмети који се односе на лов.

 

Потпис лица од кога су ствари                                                                ЛОВОЧУВАР

        привремено одузете

____________________________                                  ___________________________________                                    

            (Потпис)                                                                     (Потпис и број легитимације)                                                           

 Образац бр. 5.

____________________________________

         (Корисник ловишта и сједиште )                                                                       

Серијски број_______       

__________________________________

                        (Мјесто и датум)

Број:  _______________

Н А Л О Г

за чување привремено одузетог улова, средстава за лов, возила и других предмета који се односе на лов

 

Налаже се________________________________________из ____________________,

са адресом ____________________________________чување:

 

 

 

 

Редни

број

 

Улов

 

Оружје и муниција

Возила и други предмети

који се односе на лов

 

Врста дивљачи

 

Количина

 

Фабрички број,

врста и калибар

 

Количина

Подаци о возилу и другим

предметима који се

односе на лов

 

Количина

 

1

 

 

         
 

2

 

 

         
 

3

 

 

         
 

4

 

 

         
 

5

 

 

         

који су привремено одузети од: __________________________________________________,

рођен/а __________________, адреса _____________________________________________

бр.личне карте и ЈМБ____________________________________________________________

Назначена одузета средства и предмети за лов чувају се до правоснажности рјешења о покренутом поступку.

Овај налог је сачињен у три истовјетна примјерка од којих је један уручен овлашћеном службенику-лицу ______________________________________

                                                                  (Име и презиме) 

_____________________                                                      _________________________________

        (Налог примио)                                                                                 ЛОВОЧУВАР                                                                                  Дана: ___________________             М.П.                                   (Потпис и број легитимације)

Прилог бр. 1.

 

ПРОГРАМ ПОЛАГАЊА ЛОВОЧУВАРСКОГ ИСПИТА

 

Циљ прогама је:

 

Унапређивање квалитета и стручно усмјеравање кандидата за обављање послова ловочувара.

 

И  Садржај програма за полагање ловочуварског испита:

 

И.И. Припремно предавање

 • Законска регулатива из области ловства, 2 часа
 • Заштита и гајење дивљачи, 2 часа
 • Уређење ловишта 2 часа и
 • Санитарни и узгојни одстрел, 2 часа.

И.ИИ. Усмени испит

 

 

 

Литература: Велика илустрована енциклопедија ловства. С. Станковић ет. ал. 1993. И и ИИ књига, Уређење ловишта. Ж. Рапајић, М. Мићевић, Ловачки приручник, Ловачки савез Републике Српске.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр. 2. ЛИ-1

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

-РЕСОР ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА-

ТРГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БР. 1.

78 000 БАЊА ЛУКА

 

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВОЧУВАРСКИ ИСПИТ

 

 

КАНДИДАТ:____________________________________________________________________

(име, очево име и и презиме)

 

ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА:_______________________________________________________

 

ЈМБГ:_________________________________________________________________________

 

МЈЕСТО И АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА:_______________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

КОНТАК ТЕЛЕФОН:______________________________________________________________

 

 

 

Мјесто и датум подношења пријаве:                                                 Потпис кандидата:

 

______________________________                                                         _________________________

 

 

Прилог:

1) оригинал или овјерена копија  дипломе о стеченом образовању,

2) доказ о уплати трошкова полагања ловочуварског испита и

3) копија личне карте.

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр. 2. ЛИ-2

 

З А П И С Н И К

о полагању ловочуварског испита

 

Пред Стручном комисијом у саставу:

1._________________________предсједник Стручне комисије;

2._________________________члан Стручне комисије;

3._________________________ члан Стручне комисије;

 

 

______________________________________________________________________________

(име, очево име и презиме кандидата и стручна спрема)

 

Рођен/а у ________________________,датум_________________,године________________,

ЈМБГ______________________________________,број личне карте____________________,

мјесто издавања__________________________,полаже дана__________________________, испит за ловочувара.

 

Испитни предмети:

 

1.________________________________;

2.________________________________;

3.________________________________;

4.________________________________;

5.________________________________;

6.________________________________;

7.________________________________;

 Оцјена     задовољио/  није задовољио

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Подаци о полагању ловачког испита:

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Биљешке испитивача:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Потпис испитивача:            

 

 

 

Након завршеног испита, Стручна комисија утврђује да је кандидат полагао ловочуварски испит и показао успијех:

 

ПЛОЖИО/ЛА                    НИЈЕ ПОЛОЖИО/ЛА

 

 

 

те се упућује на поправни испит из предмета_______________________________________,

 

што кандидату на основу овог записника, одмах по одржаном испиту усмено објављује предсједник Стручне комисије, а кандидат објаву наведених резултата стручног испита потврђује потписом овог записника.

 

 

 

Кандидат:_________________________

 

 

Предсједник Стручне комисије:__________________                                     

 

Члан:______________________

 

Члан:______________________

 

Секретара Стручне комисије:_____________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 3. ЛИ-3   

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Трг Републике Српске бр. 1, Бања Лука тел: 051/338-415 факс: 051/338-866  Е-маил: мпсЖмпс.владарс.нет

 

                                   

Број:

Датум,

 

           

На основу члана 25. Правилника о  службеној опреми, службеној легитимацији и службеној књизи  ловочувара, условима и начину полагања ловочуварског испита („Службени гласник Републике Српске“, број:  ), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, и з д а ј е

 

 

У В Ј Е Р Е Њ Е

о положеном ловочуварском испиту

           

                                 ________________________________

                                                     (име и презиме кандидата)

 

 

Рођен/а ___________________године у ______________, општина _____________________.

            Полагао/ла  је стручни испит по програму за полагање ловочуварског  испита дана__________________пред Стручном Комисијом за полагање ловочуварског испита и према оцјени Комисије

 

ИСПИТ ЈЕ ПОЛОЖИО

 

            Увјерење је ослобођено од плаћања таксе.

                                                              

 

   

    ПРЕДСЈЕДНИК  КОМИСИЈЕ                                 М.П.                                  М И Н И С Т А Р

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВИЛНИКА О СЛУЖБЕНОЈ ОПРЕМИ, СЛУЖБЕНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ И СЛУЖБЕНОЈ КЊИЗИ  ЛОВОЧУВАРА, УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ЛОВОЧУВАРСКОГ ИСПИТА 

 

И  ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење овог правилника садржан је у одредбама члана 20. став 10. Закона о ловству („Службени гласник Републике Српске“, бр. 60/09 и 50/13), и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12).

ИИ РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА

            Доношење овог правилника је законска обавеза прописана чланом 20. став 10. Закона о ловству („Службени гласник Републике Срспске“, бр. 60/09 и 50/13).

ИИИ УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕУ

Према мишљењу Министарства за економске односе и регионалну сарадњу број: ________од ________ 2013. године, а након увида у прописе Европске уније и анализе одредби Правилника о службеној опреми, службеној легитимацији и службеној књизи ловочувара, условима и начину полагања ловочуварског испита није установљено да постоје извори права ЕУ релевантни за предметну материју, због чега у Изјави о усклађености стоји оцјена „непримјењиво“.

ИВ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА

Чланом 1. прописан је садржај и предмет овог правилника.

Од члана 2. до члана 5. прописано је да службену униформу ловочувара чини одјећа, обућа и друга опрема ловочувара, као и изглед службене униформе, боја, начин ношења, чувања и коришћења,   начин задуживања и обнаваљања исте.

Чланом 5.  прописан је изглед ознаке „ловочувар“ , димензије, садржај, материјал и боја ознаке ловочувара, са циљем да ова ознака буде једнообразна и препознатљиво по изгледу и начину ношења. Ставом 4. истог члана прописана је обавеза ношења лога корисника ловишта да би и визуелно било видљиво код ког је корисника ловишта ловочувар ангажован као службено лице.

Од члана 6. до члана 8. прописан је облик, димензије, садржај и боја службене легитимације ловочувара.

Чланом 9.  прописан је поступак објављивања не важења  изгубљене или на други начин затурене легитимације, односно начин издавања нове службене легитимације.

Од члана 10. до члана 13. прописана је обавеза корисника ловишта да ловочувару обезбједи службено ловачко оружје и одговарајућу муницију, као и начин задужења, ношења,  коришћења и раздуживања службеног оружја.

Чланом 13. предвиђена је могућност да корисник ловишта по потреби може ловочувару обезбједити моторно возило ради ефикаснијег обављања послова ловочувара.

Чланом 14. и 15. прописана је обавеза корисника ловишта да ловочувару обезбједи службену књигу ловочувара, садржај и изглед службене књиге ловочувара, и обавеза ловочувару да у књигу уписује дневна задужења и  активности.

Чланом 16.  прописан је садржај записника о извршеном прегледу, потврде о привремено одузетом улову, средствима за лов, возила и других предмета који се односе на лов и изглед налога за чувавање истих. 

Од члана 17. до члана 28. прописана је методологија организовања и полагања ловочуварског испита који се састоји од припремних предавања и усменог испита, образац пријаве за полагање ловочуварског испита, програм за полагање ловочуварског испита, састав комисије за полагање ловочуварског испита, начин рада, права и обавезе чланова комисије и секретара комисије, оцјењивање кандидата, садржај  записника са усменог дијела испита, случајеви у којима кандидат може одложити полагање испита,  садржај увјерења о положеном ловочуварском испиту и начин вођења евиденције о издатим увјерењима у Минисатству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Чланом 28. прописана је обавеза ловочувара коме престане служба или буде постављен на друго мјесто, да у прописаном року од најкасније три дана врати службену опрему, ознаку и легитимацију ловочувара, службену књигу и остало задужено кориснику ловишта.

Чланом 29. прописан је прелазни период од 6 мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника кориснику ловишта за замјену ознаке и легитимације ловочувара и службене  књиге у складу са овим правилником.

 

 

 

В УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ УПУТСТВА

 

Приједлог овог правилника објављен је на интернет страници Министарства.

 

ВИ ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

 

            За спровођење овог правилника нису потребна додатна средства у буџету Републике Српске.