REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 

P R A V I L N I K

O SLUŽBENOJ OPREMI, SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOJ KNJIZI  LOVOČUVARA, USLOVIMA I NAČINU POLAGANJA LOVOČUVARSKOG ISPITA 

 

 

 

Banja Luka, oktobar 2013. godine

 

 

 

 

Na osnovu člana 70. stav 5. Zakona o lovstvu („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/09 i 50/13), i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi  („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.  118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12),  ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, d o n o s i

 

P R A V I L N I K

O SLUŽBENOJ OPREMI, SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOJ KNJIZI  LOVOČUVARA, USLOVIMA I NAČINU POLAGANJA LOVOČUVARSKOG ISPITA 

 

Član 1.

            Ovim pravilnikom propisuje se službena oprema, službena legitimacija, službena knjiga lovočuvara, uslovi i način polaganja lovočuvarskog ispita.

 

   Član  2.

(1) Korisnik lovišta i koncensionar (u daljem tekstu: korisnik lovišta), dužan je  lovočuvaru koji je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i pomoćnom lovočuvaru koji je angažovan na volonterskoj osnovi (u daljem tekstu: lovočuvar), obezbijediti službenu odjeću i obuću.

(2) Službenu odjeću i obuću lovočuvara (u daljem tekstu: uniforma lovočuvara), čini:

a) lovački šešir, kapa  ili kačket,

b) lovačka  jakna (jedna ljetna i jedna zimska),

v) lovačka  košulja (jedna ljetna i jedna zimska),

g) prsluk,

d) džemper,

đ) lovačke pantalone (jedne ljetne i jedne  zimske),

e) cipele,

ž) čizme i

z) kišna kabanica.

(3) Uniforma lovočuvara je tamnozelene ili maslinastozelene boje, izuzev cipela koje mogu biti crne ili braon boje.

 

Član 3.

            (1) Lovočuvar nosi uniformu za vrijeme vršenja službe i ne smije je otuđivati. 

            (2) Korisnik lovišta dužan je po potrebi, periodično nabavljati uniformu lovočuvaru, da uniforma bude u funkcionalnom i očuvanom stanju.

 

Član 4.

Drugu opremu lovočuvara čini:

a) lovački ruksak,

b) lovački durbin ili dvogled,

v) lovački nož,

g) prva pomoć i

đ) foto aparat.

Član 5.

            (1) Oznaka „lovočuvar“   izrađena je od metala, pravougaonog oblika, dužine 70 mm, širine 17 mm, polirana i čelično sive boje (hromirana), na kojoj se nalazi ugraviran ćirilični sans-serifni natpis „LOVOČUVAR”, visine 7 mm, ispunjen zelenom emajl bojom.

            (2) U donjem lijevom uglu oznake „lovočuvar“ ugraviran  je  identifikacioni broj, visine 4 mm, ispunjen zelenom emajl bojom.

            (3) Lovočuvar obavezno, tokom vršenja službe nosi oznaku lovočuvara  na lijevoj strani jakne, prsluka ili košulje,  u grudnoj visini iznad džepa.

            (4) Na prednjoj strani šešira, kape ili kačketa lovočuvar obavezno nosi logo korisnika lovišta.

 

Član 6.

            (2) Službena legitimacija lovočuvara (u daljem tekstu: legitimacija),  je kartica pravougaonog oblika,  dimenzija 54h86 mm, izrađena od tvrdog kartona, sa dominantnim zelenim tonovima, sa vanjske strane plastificirana.

 

Član 7.

 • Legitimacija ima prednju i zadnju stranu.
 • Prednja strana legitimacije sadrži:

a) u gornjem desnom uglu mesto za fotografiju dimenzija 25h30 mm, ispod koje se nalazi mjesto za pečat korisnika lovišta kod koga je lovočuvar zaposlen ili volonterski angažovan.

b) u središnjem gornjem dijelu mali amblem Republike Srpske, ispod koga se nalaze riječi:

 „Republika Srpska

LEGITIMACIJA

LOVOČUVARA“

(3) Ispod riječi „LOVOČUVARA“, nalaze se riječi: „Reg.broj“, pored kojih je označeno mjesto za upisivanje registarskog broja legitimacije, a desno od mjesta za upisivanje  registarskog broja legitimacije nalaze se riječi: „Broj oznake“ pored  kojih je označeno mjesto za upisivanje broja oznake.

(4) Ispod riječi: „Reg. broj“ nalaze se riječi „ime i prezime“ pored kojih je označeno mjesto za upis imena i prezimena lovočuvara.

(5) Ispod riječi „ime i prezime“ nalazi se riječ: „JMBG“, pored koje je označeno mjesto za upisivanje Jedinstvenog matičnog broja građanina.

 

Član 8.

 • Poleđina legitimacije sadrži:

a) mjesto označeno za upis naziva korisnika lovišta kod koga je lovočuvar zaposlen ili volonterski angažovan, ispod koga se nalaze riječi: „Naziv korisnika lovišta“,

b) ispod riječi: „Naziv korisnika lovišta“,  nalazi se mjesto označeno za upis sjedišta korisnika lovišta, ispod koga se nalaze riječi „Sjedište korisnika lovišta“,

v) ispod riječi „Sjedište korisnika lovišta“, nalazi se mjesto označeno za upis naziva lovišta, ispod koga se nalaze riječi: „Naziv lovišta“,

g) ispod riječi „Naziv lovišta“, nalazi se tekst koji glasi: „Lovočuvar ima prava, dužnosti i ovlašćenja propisana  članom 71. Zakona o lovstvu („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/09 i 50/13), i opštim aktima korisnika lovišta u skladu sa zakonom”,

d) ispod teksta iz tačke g) ovog stava, na lijevoj strani označeno je mjesto za upis mjesta i datuma izdavanja legitimacije, ispod koga se nalaze riječi: „Mjesto i datum izdavanja lovočuvarske legitimacije“,

đ) ispod teksta iz tačke d) ovog stava, na sredini se nalazi mjesto za pečat,

e) ispod mjesta za pečat, na desnoj strani označeno je mjesto za potpis ovlašćenog lica korisnika lovišta, ispod koga se nalaze riječi: „Potpis ovlašćenog lica“.

(2) Legitimacija se izdaje prema obrascu br. 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

 

Član 9.

(1) Lovočuvar koji izgubi legitimaciju ili oznaku ili na drugi način ostane bez legitimacije, odnosno oznake, o tome odmah obavještava neposrednog rukovodioca.

            (2) Korisnik lovišta izdaje  lovočuvaru novu legitimaciju, odnosno oznaku lovočuvara, nakon  što je u javnim glasilima izgubljenu ili na drugi način nestalu legitimacija, odnosno oznaku lovočuvara, oglasio nevažećom.

 

Član 10.

            Korisnik lovišta obezbjeđuje službeno lovačko oružje i odgovarajuću municiju za svakog lovočuvara i evidentira službeno oružje i municiju u skladu sa Zakonom o lovstvu i zakonom kojim se uređuje oružje i municija.

 

Član 11.

(1) Lovočuvar vrši dužnost naoružan službenim lovačkim oružjem u skladu sa odredbama Zakona o lovstvu i zakona kojim se uređuje oružje i municija.

(2) Lovočuvar nosi i koristi službeno lovačko oružje isključivo u lovištu u kome vrši dužnost, a za potrebe sprovođenja mjera gazdovanja lovištem predviđenih lovnom osnovom i godišnjim planom korišćenja lovišta.

(3) Korisnik lovišta ovlašćuje lica koja imaju pristup službenom oružju, u  skladu sa propisima kojima se uređuje oružje i municija.

Član 12.

(1) Ovlašćeno lice iz člana 11. stav 3. ovog pravilnika zadužuje, odnosno razdužuje lovočuvara službenim lovačkim oružjem i odgovarajućom municijom

 (2) Oružje se zadužuje, odnosno razdužuje nenapunjeno, očišćeno i odvojeno od municije.

 

 Član 13.

            (1) Korisnik lovišta po potrebi obezbjeđuje lovočuvaru motorno vozilo radi efikasnijeg obavljanja poslova lovočuvara, za potrebe sprovođenja mjera gazdovanja lovištem predviđenih lovnom osnovom i godišnjim planom korišćenja.

            (2) Motornim vozilom upravljaju samo lica koja ispunjavaju uslove za upravljanje motornim vozilima u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbjednost u saobraćaju i uz ovlašćenje korisnika lovišta.

 

Član 14.

(1) Korisnik lovišta zadužuje lovočuvara Službenom knjigom lovočuvara.    

(2) Sadržaj i izgled Službene knjiga lovočuvara, dat je na obrascu broj 2. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

 

Član 15.

(1) Lovočuvar o izvršenim dnevnim poslovima, upisuje u Službenu knjigu lovočuvara ukratko, dokumentovano i čitko svoja zapažanja, radnje  i postupke proizašle iz prava i obaveza propisanih Zakonom o lovstvu i ovim pravilnikom.

 (2) Lovočuvar je obavezan sve podatke uredno i tačno unositi u Službenu knjigu lovočuvara i moralno i materijalno je odgovoran za ispravnost unesenih podataka.

 

Član 16.

(1) Zapisnik o izvršenom pregledu iz člana 71. stav 1.  Zakona o lovstvu sačinjava se na obrascu broj 3. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Potvrda o privremenom oduzimanju ulova, sredstava za lov, vozila i drugih predmeta koji se odnose na lov, data je na obrascu broj 4. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(3) Nalog za čuvanje privremeno oduzetog ulova, sredstava za lov, vozila i drugih predmeta koji se odnose na lov, dat je na obrascu broj 5. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

 

Član 17.

(1) Na lovočuvarskom ispitu  provjerava se sposobnost kandidata da samostalno i stručno obavlja poslove utvrđene u skladu sa odredbama Zakona o lovstvu.

(2) Lovočuvarski ispit čini pripremno predavanje i usmeni ispit.

(3) Lovočuvarski ispit polaže se usmeno, po programu za polaganje lovočuvarskog ispita, koji je odštampan u prilogu broj 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

Član 18.

(1) Prijavu za polaganje lovočuvarskog ispita kandidat podnosi  Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede neposredno na protokol ili putem pošte,  na obrascu LI-1-Prijava za polaganje lovočuvarskog ispita, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Uz prijavu za polaganje lovočuvarskog  ispita kandidat prilaže:

a) ovjerenu kopiju  diplome o stečenom obrazovanju,

b) ovjerenu kopiju diplome o položenom lovačkom ispitu,

b) dokaz o uplati troškova polaganja lovočuvarskog ispita,

v) kopiju lične karte,

g) potvrdu o zaposlenju od korisnika lovišta, kod kojeg je lovočuvar zaposlen ili volonterski angažovan i

d) pismenu izjavu kandidata ako nije zaposlen ili volonterski angažovan  kod korisnika lovišta.

 

Član 19.

(1) Lovočuvarski ispit polaže se pred Komisijom, koju imenuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  na period od četiri godine.

(2) Komisija  se sastoji od tri člana i sekretara komisije, a svi članovi komisije moraju imati najmanje sedmi stepen stručne spreme, te da su u toku svog školovanja  izučavali predmet lovstvo, odnosno lovnu privredu.

(3) Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede može i prije isteka mandata  imenovati novu  Komisiju ili zamijeniti pojedine članove Komisije ukoliko se zato ukaže potreba.

(4) Sekretar Komisije obavlja administartivne poslove, vrši neophodne konsultacije sa kandidatima, pribavlja sve podatke potrebne za rad Komisije, obezbjeđuje prostorije potrebne za održavanje sjednica, obavještava kandidate u pisanoj formi putem pošte ili elektronskim putem o vremenu i mjestu održavanja lovočuvarskog ispita najmanje osam dana prije od određenog termina ispita,  te vrši ostale neophodne poslove.

 

Član 20.

(1) Sjednice Komisije održavaju se  u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

(2) Predsjednik Komisije može odrediti i drugo mjesto održavanja lovočuvarskog ispita i pripremnog predavanja uz pretpostavku da postoje dobri tehnički preduslovi i ukoliko to služi svrsi, ekonomičnosti i efikasnosti rada  Komisije.

 

Član 21.

(1) Na osnovu prijave i dokaza iz člana 18.  ovog pravilnika, predsjednik Komisije zakazuje pripremno predavanje za polaganje lovočuvarskog  ispita,  utvrđuje spisak kandidata koji će pristupiti polaganju i određuje termin sjednice Komisije.

(2) Pripremno predavanje za polaganje lovočuvarskog  ispita ima fond od 8. časova, a mjesto i termin održavanja pripremnog predavanja određuje predsjednik Komisije zavisno od broja prijavljenih kandidata.

            (3) Troškove polaganja  lovočuvarskog ispita, kao i troškove polaganja popravnog ispita snosi kandidat, odnosno korisnik lovišta kod koga je lovočuvar zaposlen.

Član 22.

(1) Lovočuvarski ispit je javan.

 • Lovočuvarski ispit kandidat polaže tako što odgovara na pitanja koja mu postavi komisija.
 • Pitanja za lovočuvarski ispit priprema Komisija.

 

Član 23.

(1) Sekretar Komisija vodi zapisnik o sjednici Komisije i toku polaganja lovočuvarskog  ispita koji sadrži: podatke o članovima i sekretaru Komisije, datum, vrijeme i mjesto polaganja,  osnovne podatke o kandidatima koji polažu lovočuvarski ispit, postavljena pitanja kandidatu, te upisanu ocjenu o uspjehu kandidata.

(2) Zapisnik o polaganju lovočuvarskog ispita, radi se na obrascu LI-2-koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(3) Zapisnik potpisuju predsjednik, članovi i sekretar Komisije.

 

Član 24.

(1) Prema pokazanom znanju na ispitu, Komisija ocjenjuje kandidata ocjenom „položio“ ili „nije položio“ i donosi odluku o uspjehu kandidata.

(2) Kandidat koji nije položio lovočuvarski ispit može ponoviti ispit u sljedećem ispitnom roku ili roku koji odredi Komisija, s tim da kandidat plaća pune troškove lovočuvarskog ispita za svaki naredni izlazak na ispit.

 (3) Ako je kandidat zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga  bio spriječen da pristupi polaganju ispita u već zakazanom roku, ispit može odložiti za naredni ispitni rok nakon što prestanu razlozi zbog kojih je došlo do odlaganja.

(4) Odlaganje polaganja ispita iz stava 3. ovog člana  kandidatu može odobriti predsjednik Komisije na osnovu dostavljene dokumentacije kojom opravdava razloge spriječenosti.

 

Član 25.

(1) Kandidatu koji je položio ispit izdaje se uvjerenje o položenom lovočuvarskom ispitu, u roku od 15 dana od dana položenog ispita.

 (2) Uvjerenje iz stava 1. ovog člana izdaje Ministarsvo na obrascu sa hologramom, čiji su sadžaj i forma propisani, i nalazi se na obrascu LI-3-Uvjerenje o položenom lovočuvarskom ispitu, koje je odštampano uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(3) Uvjerenje o položenom lovočuvarskom ispitu potpisije ministar i predsjednik Komisije.

 

Član 26.

(1) Evidenciju o izdatim uvjerenjima o položenom lovočuvarskom ispitu vodi Ministarstvo u papirnoj i elektronskoj formi.

(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kandidatu, i to: redni broj, ime i prezime, JMBG, mjesto i adresa stanovanja, broj i datum podnošenja prijave za polaganje lovočuvarskog  ispita, datum polaganja lovočuvarskog ispita,  rezultat polaganja  lovočuvarskog ispita, broj zapisnika o položenom lovočuvarskom ispitu i  datum izdavanja uvjerenja o položenom lovočuvarskom ispitu.

 

Član 27.

(1) Predsjedniku, članovima Komisije i sekretaru pripada naknada za rad u Komisiji, u skladu sa važećim propisima.

(2) Visinu naknade određuje ministar posebnim aktom.

 

Član 28.

 Lovočuvar kome prestane služba  ili bude postavljen na drugo radno mjesto obavezno korisniku lovišta vraća uniformu lovočuvara,  oznaku lovočuvara, službenu  legitimaciju, službeno oružje i municiju, službenu knjigu lovočuvara i drugu opremu lovočuvara najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka službe ili dana postavljenja na drugo radno mjesto.

 

Član 29.

(1) Oznaku lovočuvara, legitimaciju lovočuvara, službeni knjigu lovočuvara, zapisnik o izvršenom pregledu, potvrdu o privremenom oduzimanju ulova, sredstava za lov, vozila i drugih predmeta koji se odnose na lov i nalog za čuvanje privremeno oduzetog ulova, sredstava za lov, vozila i drugih predmeta koji se odnose na lov,  štampa korisnik lovišta na propisanim obrascima i njima zadužuje  lovočuvara.

(2) Identifikacioni broj iz člana 5. stav 2. i registarski broj službene legitimacije iz člana 7. stav 3. ovog pravilnika, određuje korisnik lovišta i evidentira ih u svojoj službenoj evidenciji.

(2) Oznaka lovočuvara, legitimacija lovočuvara i službena knjiga lovočuvara izdate lovočuvaru na osnovu propisa koji su važili  do dana stupanja na snagu ovog pravilnika važe do njihove zamjene u formu propisanu  ovim pravilnikom, a najkasnije do šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Član 30.

            Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu legitimacije i službenom odijelu lovočuvara  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 22/03).

 

Član 31.

            Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

Broj:                                                                                                                      M I N I S T A R

Datum,                                                                                                                       prof.dr Stevo Mirjanić

 

 

 

 

 

Obrazac br.1.

 

Legitimacija lovočuvara

 

 

 

 

 

 

Republika Srpska

 

LEGITIMACIJA

LOVOČUVARA

 
                                                                 M.P.
Reg.broj:_____________Br.oznake:_____________________

 

 
Ime i prezime:__________________________________________
 
JMBG:__________________________________________________

 

    

 

 

 

__________________________________________________

Naziv korisnika lovišta

 

    ____________________________________________________

Sjedište korisnika lovišta

 

_____________________________________________________

Naziv lovišta

 

Lovočuvar ima prava, dužnosti i ovlašćenja propisana članom 71. Zakona o lovstvu („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/09 i 50/13), i opštim aktima korisnika  lovišta u skladu sa zakonom.

 

__________________

Mjesto i datum izdavanja lovočuvarske legitimacije

M.P.__________________

                    Potpis ovlašćenog lica korisnika lovišta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac br. 2.-Službena knjiga lovočuvara

 

Štampa se na formatu A-5.

Knjiga je tvrdo ukoričena i sadrži 260 stranica.

Na naslovnoj strani štampa se memorandum korisnika lovišta i naziv knjige.

Na prvoj strani u gornjem dijelu  štampa se memorandum korisnika lovišta, naziv knjige i registarski broj knjige. Na sredini strane nalazi se  pregledna tabela, u koju se upisuje aktivnost, ime i prezime odgovornog lica koje je knjigu zadužilo, kontrolisalo i razdužilo, sa potpisom i datumom izvršenja ovih aktivnosti. Ispod tabele se upisuje datum, M.P. i potpis ovlašćenog lica.

Na drugoj strani štampa se memorandum korisnika lovišta, naziv i sjedište korisnika lovišta,  naziv lovišta, naziv lovočuvarskog reona-u slučaju da ima,  knjiga evidencije lovočuvara, gdje se upisuje ime i prezime lovočuvara, jedinstveni matični broj građanina, adresa lovočuvara, broj legitimacije lovočuvara i potpis lovočuvara.

Na trećoj strani štampa se dokument „Prava i obaveze lovočuvara“.

Na četvrtoj strani štampa se Upustvo za vođenje službene knjige lovočuvara.

Na sedmoj strani štampa se naziv prvog poglavlja.

Od osme do 200. strane lovočuvar ručno, hemijskom olovkom, ukratko, upisuje podatke o izvršenim dnevnim poslovima,  svoja zapažanja, radnje  i postupke proizašle iz prava i obaveza.

Na  201. strani štampa se naziv drugog poglavlje.

Od 202. do 216. strane štampa se obrazac evidencije  službenih akata.

Na 217. strani štampa se naziv trećeg poglavlja.

Od 218. i 219. do 238. i 239. na dvije strane  štapma se obrazac evidencija šteta u lovištu.

Na 241. strani štampa se naziv četvrtog poglavlja.

Od 242. do 246. strane štampa se obrazac evidencije zaduženih knjiga.

Na 247. strani štampa se naziv petog poglavlja.

Obrazac evidencije opreme, oružja i inventara štampa se na dvije strane, i to 248. i 249. strani.

Na 251. strani štampa se naziv šestog poglavlja.

Od 252. do 257. strane štampa se obrazac zabilješki.

Na 259. strani štampa se sadržaj knjige.

Na 260. strani ovjerava se sadržaj knjige. 

 

 

MEMORADUM

SLUŽBENA KNJIGA LOVOČUVARA

 

                                                                                                               Naslovna strana

 

 

 

 

 

 

MEMORANDUM

                                            REGISTARSKI BROJ:______________________

 

AKTIVNOSTIME I PREZIMEPOTPISDATUM
Knjigu zadužio   
Knjigu kontrolisao   
Knjigu razdužio   

 

                                                                                                          OVLAŠĆENO LICE:

Datum,_________________                          M.P.                              _________________

 

 

Obr.1__________________________________________________________________

                                                                                                                       Prva strana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLUŽBENA KNJIGA LOVOČUVARA

                               

 _____________________________________________________________

(Naziv i sjedište korisnika lovišta)

 

_____________________________________________________________

(Naziv lovišta)

 

______________________________________________________________

(Naziv lovočuvarskog reona)

 

 

Knjiga evidencije lovočuvara

 

_____________________________________ / ________________________________ /

                (Ime, prezime)                                   (Jedinstveni matični broj građanina)        

 

___________________________                                            ______________________

      (Broj legitimacije)                                                              (Adresa lovočuvara)

 

                                                                                                        

______________________                     M.P.                       _______________________

 (Potpis ovašćenog lica)                                                           ( Potpis lovočuvara)

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

                                                                                                                            Druga strana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prava i obaveze lovočuvara

 

Prava i obaveze lovočuvara propisane su članom 71. Zakona o lovstvu:

„(1) Lovočuvar je nadležan i ovlašten da:

a) od lica zatečenog sa sredstvima za lov ili lovačkim psima u lovištu zahtjeva da pokaže lične isprave kojima se utvrđuje njegov identitet, dozvolu za lov i oružni list,

b) izvrši pregled vozila za koje postoji osnovana sumnja da prevozi ulovljenu divljač i njene djelove, kao i da vrši druge kontrole radi pronalaženja sredstava kojima je izvršen prekršaj ili krivično djelo koje se odnosi na lovstvo,

v) zahtjeva lične isprave od lica zatečenog u vršenju prekršaja ili krivičnog djela koje se odnosi na lovstvo i od lica za koje postoji osnovana sumnja da je izvršilo prekršaj ili krivično djelo,

g) pregleda ulov i sredstva za lov kao i da utvrdi da li je lov obavljen u skladu sa propisima,

d) privremeno oduzme ulov, sredstva za lov, kao i vozila i druge predmete, ako postoji osnovana sumnja da su upotrijebljeni ili bili namjenjeni za izvršenje krivičnog djela ili prekršaja koji se odnosi na lov ili da su nastali ili pribavljeni izvršenjem takvog krivičnog djela ili prekršaja,

đ) preduzima druge mjere i radnje za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen.

(2) U slučajevima iz stava 1. ovog člana, lice koje je zatečeno sa sredstvima za lov u lovištu dužno je da omogući pregled ulova, sredstava za lov, pregled vozila i drugih sredstava za prevoz i prenošenje stvari.

(3) Čuvar lovišta dužan je da licu od kojeg je oduzet ulov, psi, sredstva za lov i drugi predmeti izda potvrdu o oduzetoj imovini”.”

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

                                                                                                        Treća strana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upustvo za vođenje službene knjige lovočuvara

 

Službena knjiga lovočuvara štampana je u skladu sa Pravilnikom o  službenoj opremi, službenoj legitimaciji i službenoj knjizi  lovočuvara, uslovima i načinu polaganja lovočuvarskog ispita. Službenu knjigu lovočuvara  zadužuje lovočuvar, koji po Zakonu o lovstvu, podzakonskim i internim aktima vrši poslove u lovištu/određenom rejonu. Kada se obrasci u knjizi popune, u slučaju premještanja ili prekida radnog odnosa, lovočuvar je obavezan da zaključi sve obrasce i knjigu razduži kod ovlašćenog lica korisnika lovišta.

Lovočuvar je obavezan sve podatke uredno, tačno i dokumentovano unositi u obrasce službene knjige i moralno i materijalno je odgovoran za ispravnost unesenih podataka. 

Obrazac I-Dnevnik rada

Ovaj obrazac  se sastoji iz dvije kolone. U kolonu 1  se upisuje datum, a u kolonu 2  ukratko, dokumentovano i čitko lovočuvar upisuje svoja zapažanja, radnje i postupke proizašle iz prava i obaveza propisanih zakonom, podzakonskim i internim aktima.

Obrazac II-Evidencija službenih akata

Ovaj obrazac se sastoji iz četiri kolone i služi za evidentiranje svih službenih akata koje lovočuvar zaprimi, odnosno koje otpremi, a u vezi sa njegovim radnim zadacima i postupcima.

U kolonu 1 upisuje se broj primljenog, odnosno otpremljenog akta (broj protokola). U kolonu 2 upisuje se dan, mjesec i godina prijema, odnosno otpreme određenog akta. U kolonu 3 upisuje se naziv pravnog ili fizičkog lica, od koga je akt poslat ili naziv fizičkog ili pravnog lica kome se akt upućuje. U kolonu 4 upisuje se naziv predmeta (rješenje, obavjest, zapisnik službene zabilješke, itd), i kratak sadržaj tog predmeta.

Obrazac III–Evidencija šteta u lovištu

U ovom obrascu vrši se evidencija šteta u lovištu ili dijelu lovišta za koji je lovočuvar zadužen, bez obzira na vrstu štete( krivolov, stradanja divljači u saobraćaju, štete na lovno-uzgojnim i lovno-tehničkim objektima i drugih šteta u lovištu). Obrazac evidencija šteta u lovištu sastoji se iz 10 kolona. U kolonu 1 unosi se redni broj štete u lovištu. Ukolonu 2 unosi se dan, mjesec i godina evidentiranja štete u lovištu. U kolonu 3 i 4 unose se podaci o počiniocu sa mjestom prebivališta. U kolonu 5 i 6 upisuje se iznos štete u kg, kom. i KM. U kolonu 7 evidentira se lokacija. U kolonu 8 upisuje se vrsta prijave (prekršajna, krivična). U kolonu 9 upisuje se dan, mjesec i godina  podnošenja prijave, a u kolonu 10 broj prijave za štetu.

Obrazac IV-Evidencija zaduženih knjiga

U ovom obrascu lovočuvar vodi evidenciju o zaduženim knjigama(stručne knjige, zapisnik o izvršenom pregledu, potvrda o privremenom oduzimanju ulova, sredstva za lov, vozila i drugih predmeta koji se odnose na lov). Obrazac sadrži 6 kolona. U kolonu 1 upisuje se redni broj zadužene knjige. U kolonu 2 upisuje se registarski broj knjige. U kolonu 3 upisuje se oznaka knjige (nalazi se u donjem lijevom uglu na koricama knjige obrazac br. 3., 4. i 5.). U kolonu 4 i 5 upisuje se datum zaduženja i razduženja knjige, a kolona 6 predviđerna je za potpis primaoca razdužene knjige.

Obrazac V–Evidencija  opreme, oružja i inventara 

Obaveza lovočuvara je da vodi evidenciju o zaduženoj i razduženoj opremi, oružju i inventaru. Ako u periodu korišćenja Službene knjige, određenu opremu, oružje, inventar razdužuje zbog kvara, istrošenosti ili isteka roka upotrebe, lovočuvar je obavezan evidentirati datum razduženja i obezbijediti potpis  lica o novom zaduženju. Ako u toku korišćenja opreme, lovačkog oružja i inventara lovočuvar  razduži, odnosno zaduži novu Službenu knjigu, potrebno je da iz razdužene  knjige prepiše datum zaduženja i obezbijedi potpis lica koje je istu zadužilo.

Obrazac  VI-Zabilješka

U ovom poglavlju lovočuvar vodi skraćene zapisnike sa sastanka, usmene naloge neposrednog/ih  rukovodioca, Šumarske inspekcije, Službe interne kontrole i drugih ovlašćenih organa.

 

 

    Četvrta i peta strana

 

 

I

DNEVNIK RADA

Šesta strana

                  D n e v n i k

DanOpis službenog rada
12
  

Osma do 200. strane

 

II

EVIDENCIJA SLUŽBENIH AKATA

 1. 201. strana

 

Evidencija službenih akata

BrojDan, mjesecOznaka predmeta
aktagodinaOd koga i komeKratak sadržaj
    
    
 1. do 216. strane

 

III

EVIDENCIJA ŠTETA U LOVIŠTU

 1. strana

Evidencija

RedniDatum evidentiranjaPočinioci štete u lovištu
brojštete u lovištuPrezime,očevo ime i imeOpština,adresa
1234
    

Od 218. do 238. strane (svaka parna strana)

 

Iznos šteteMjesto/Prijava štete u lovištu
kg,kom.KMlokacijaVrsta prijaveDatum podnošenjaRegistars.broj
5678910
      

                                                                                      Od 219. do 239. strane strane (svaka neparna strana)

 

IV

EVIDENCIJA ZADUŽENIH KNJIGA

 1. strana

 

Zaduženja sa knjigamaVraćeno
Red.br.Registars.brojOznaka knjigeDatum primanjaDatum vraćanjaPotpis primaoca
123456
      
 1. do 246. strane

 

V

EVIDENCIJA OPREME, ORUŽJA I INVENTARA

247.strana

 

 

Oprema, oružje i inventarZaduženja
Redni

broj

Naziv

 

Količina

(kom)

Potpis lica

koje je izdalo

Datum

 

  12345
1.        lovačka  jakna ljetna   
2.        lovačka  jakna zimska   
3.        lovačke pantalone ljetne   
4.        lovačke pantalone zimske   
5.        lovačka  košulja ljetna   
6.        lovačka  košulja zimska   
7.        prsluk   
8.        cipele plitke   
9.        cipele duboke   
10.     čizme   
11.     kišna kabanica   
12.     lovački šešir   
13.     kapa  ili kačket   
14.     lovački ruksak   
15.     lovački durbin ili dvogled   
16.     lovački nož   
17.     prva pomoć   
18.     foto aparat   
19.     mobilni telefon   
20.     karta lovišta   
21.     busola   
22.     GPS   
23.     lovačka puška:   
        23a.karabin   
        23b.sačmarica   
        23v.kombinovana   
24.     municija za lovačku pušku   
 1. strana

 

RazduženjaZaduženjaRazduženja
Potpis lica kome

je vraćena

DatumPotpis lica

kome je izdata

DatumPotpis lica kome je vraćenaDatum
      
      
 1. strana

 

 

 

 

 

 

VI

ZABILJEŠKE

 1. strana

 

DatumZabilješka
12
  
 1. do 257. strana

 

S A D R Ž A J

 

Obrazac oznake lovišta2
Prava i obaveze lovočuvara3
Uputstvo za vođenje Službene knjige4-5
Dnevnik rada8-200
Evidencija službenih akata202-216
Evidencija šteta u lovištu218-239
Evidencija zaduženih knjiga242-246
Evidencija opreme, oružja i inventara248-249
Zabilješka252-257
 1. strana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac br. 3.  

 

Korisnik lovišta i sjedište: ___________________________________________________                                            Serijski broj:______________      

Naziv lovišta:________________________________________________________________

Broj:   _____________________

 

Z  A P I S N I K

o izvršenom pregledu

 

Pregled/kontrola izvršen kod/na terenu:                 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________  dana___________, __________godine,

U________________časova.

Predmet pregleda/kontrole: _____________________________________________________

Pregled izvršio: ______________________________________________________________

Pregledu prisutni: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

u svojstvu_____________________________________________________________________

 

Podaci o kontrolisanom licu:

Ime i prezime: ________________________________________________________________

rođen/a: _____________________, od oca________________, majke_____________________  u mjesto i opština ___________________________, država___________________________ _______________________stalno nastanjen/a u _____________________________________, adresa ________________________________________________________________________

_________________________________,zanimanje____________________________________

broj lične karte___________________lična karta izdata u______________________ ____ JMB _______________________________________

PREGLEDOM JE USTANOVLJENO SLIJEDEĆE:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zapisnik je pročitan i na isti stranka ima-nema primjedbi: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Pregled je  završen u ___________časova. Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen stranki.

 

 _____________________________                   ________________________________________                            

     (Potpis kontrolisanog lica)                              (Potpis lovočuvara i broj legitimacije)                                                                                             

                    

 

Obrazac br.4.

____________________________________

       (Korisnik lovišta i sjedište )                                   Serijski broj:_______       

____________________________________

                  (Mjesto i datum)

Broj:  _______________

 

P O T V R D A

o  privremenom oduzimanju ulova, sredstava za lov, vozila i drugih predmeta

koja se odnose na lov

 

Potvrđuje se da je od ______________________________________________________________________________,

rođen/a ___________________, od oca_______________ i majke_______________________,

rođene___________________________, adresa _____________________________________,

br.lične karte/ JMBG___________________________________________________________,

dana_____________ 20 _____. godine, u lovištu____________________________________,

zbog prekšaja iz čl.________________Zakona o lovstvu, privremeno oduzeto slijedeće:

  

 

 

Redni broj

 

Ulov

Oružje i

municija

Vozila i drugi predmeti

koji se odnose na lov

 

Vrsta divljači

 

Količina

Fabrički broj,

vrsta i kalibar

 

Količina

Podaci o vozilu i drugim predmetima

koji se odnose na lov

 

Količina

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 

Potvrda se izdaje kao dokaz o privremeno oduzetim stvarima. Ova potvrda je sačinjena u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen licu od koga je privremeno oduzet ulov, sredstva za lov, vozila i drugi predmeti koji se odnose na lov.

 

Potpis lica od koga su stvari                                                                LOVOČUVAR

        privremeno oduzete

____________________________                                  ___________________________________                                    

            (Potpis)                                                                     (Potpis i broj legitimacije)                                                           

 Obrazac br. 5.

____________________________________

         (Korisnik lovišta i sjedište )                                                                       

Serijski broj_______       

__________________________________

                        (Mjesto i datum)

Broj:  _______________

N A L O G

za čuvanje privremeno oduzetog ulova, sredstava za lov, vozila i drugih predmeta koji se odnose na lov

 

Nalaže se________________________________________iz ____________________,

sa adresom ____________________________________čuvanje:

 

 

 

 

Redni

broj

 

Ulov

 

Oružje i municija

Vozila i drugi predmeti

koji se odnose na lov

 

Vrsta divljači

 

Količina

 

Fabrički broj,

vrsta i kalibar

 

Količina

Podaci o vozilu i drugim

predmetima koji se

odnose na lov

 

Količina

 

1

 

 

     
 

2

 

 

     
 

3

 

 

     
 

4

 

 

     
 

5

 

 

     

koji su privremeno oduzeti od: __________________________________________________,

rođen/a __________________, adresa _____________________________________________

br.lične karte i JMB____________________________________________________________

Naznačena oduzeta sredstva i predmeti za lov čuvaju se do pravosnažnosti rješenja o pokrenutom postupku.

Ovaj nalog je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen ovlašćenom službeniku-licu ______________________________________

                                                                  (Ime i prezime) 

_____________________                                                      _________________________________

        (Nalog primio)                                                                                 LOVOČUVAR                                                                                  Dana: ___________________             M.P.                                   (Potpis i broj legitimacije)

Prilog br. 1.

 

PROGRAM POLAGANJA LOVOČUVARSKOG ISPITA

 

Cilj progama je:

 

Unapređivanje kvaliteta i stručno usmjeravanje kandidata za obavljanje poslova lovočuvara.

 

I  Sadržaj programa za polaganje lovočuvarskog ispita:

 

I.I. Pripremno predavanje

 • Zakonska regulativa iz oblasti lovstva, 2 časa
 • Zaštita i gajenje divljači, 2 časa
 • Uređenje lovišta 2 časa i
 • Sanitarni i uzgojni odstrel, 2 časa.

I.II. Usmeni ispit

 

 

 

Literatura: Velika ilustrovana enciklopedija lovstva. S. Stanković et. al. 1993. I i II knjiga, Uređenje lovišta. Ž. Rapajić, M. Mićević, Lovački priručnik, Lovački savez Republike Srpske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog br. 2. LI-1

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

-RESOR ŠUMARSTVA I LOVSTVA-

TRG REPUBLIKE SRPSKE BR. 1.

78 000 BANJA LUKA

 

PRIJAVA ZA POLAGANJE LOVOČUVARSKI ISPIT

 

 

KANDIDAT:____________________________________________________________________

(ime, očevo ime i i prezime)

 

DATUM I MJESTO ROĐENJA:_______________________________________________________

 

JMBG:_________________________________________________________________________

 

MJESTO I ADRESA PREBIVALIŠTA:_______________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

KONTAK TELEFON:______________________________________________________________

 

 

 

Mjesto i datum podnošenja prijave:                                                 Potpis kandidata:

 

______________________________                                                         _________________________

 

 

Prilog:

1) original ili ovjerena kopija  diplome o stečenom obrazovanju,

2) dokaz o uplati troškova polaganja lovočuvarskog ispita i

3) kopija lične karte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog br. 2. LI-2

 

Z A P I S N I K

o polaganju lovočuvarskog ispita

 

Pred Stručnom komisijom u sastavu:

1._________________________predsjednik Stručne komisije;

2._________________________član Stručne komisije;

3._________________________ član Stručne komisije;

 

 

______________________________________________________________________________

(ime, očevo ime i prezime kandidata i stručna sprema)

 

Rođen/a u ________________________,datum_________________,godine________________,

JMBG______________________________________,broj lične karte____________________,

mjesto izdavanja__________________________,polaže dana__________________________, ispit za lovočuvara.

 

Ispitni predmeti:

 

1.________________________________;

2.________________________________;

3.________________________________;

4.________________________________;

5.________________________________;

6.________________________________;

7.________________________________;

 Ocjena     zadovoljio/  nije zadovoljio

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Podaci o polaganju lovačkog ispita:

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Bilješke ispitivača:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Potpis ispitivača:            

 

 

 

Nakon završenog ispita, Stručna komisija utvrđuje da je kandidat polagao lovočuvarski ispit i pokazao uspijeh:

 

PLOŽIO/LA                    NIJE POLOŽIO/LA

 

 

 

te se upućuje na popravni ispit iz predmeta_______________________________________,

 

što kandidatu na osnovu ovog zapisnika, odmah po održanom ispitu usmeno objavljuje predsjednik Stručne komisije, a kandidat objavu navedenih rezultata stručnog ispita potvrđuje potpisom ovog zapisnika.

 

 

 

Kandidat:_________________________

 

 

Predsjednik Stručne komisije:__________________                                     

 

Član:______________________

 

Član:______________________

 

Sekretara Stručne komisije:_____________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 3. LI-3   

 

 

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Trg Republike Srpske br. 1, Banja Luka tel: 051/338-415 faks: 051/338-866  E-mail: mpsŽmps.vladars.net

 

                                   

Broj:

Datum,

 

           

Na osnovu člana 25. Pravilnika o  službenoj opremi, službenoj legitimaciji i službenoj knjizi  lovočuvara, uslovima i načinu polaganja lovočuvarskog ispita („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:  ), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i z d a j e

 

 

U V J E R E NJ E

o položenom lovočuvarskom ispitu

           

                                 ________________________________

                                                     (ime i prezime kandidata)

 

 

Rođen/a ___________________godine u ______________, opština _____________________.

            Polagao/la  je stručni ispit po programu za polaganje lovočuvarskog  ispita dana__________________pred Stručnom Komisijom za polaganje lovočuvarskog ispita i prema ocjeni Komisije

 

ISPIT JE POLOŽIO

 

            Uvjerenje je oslobođeno od plaćanja takse.

                                                              

 

   

    PREDSJEDNIK  KOMISIJE                                 M.P.                                  M I N I S T A R

 

OBRAZLOŽENJE

PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ OPREMI, SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOJ KNJIZI  LOVOČUVARA, USLOVIMA I NAČINU POLAGANJA LOVOČUVARSKOG ISPITA 

 

I  PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ovog pravilnika sadržan je u odredbama člana 20. stav 10. Zakona o lovstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 60/09 i 50/13), i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12).

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA

            Donošenje ovog pravilnika je zakonska obaveza propisana članom 20. stav 10. Zakona o lovstvu („Službeni glasnik Republike Srspske“, br. 60/09 i 50/13).

III USKLAĐENOST SA PROPISIMA EU

Prema mišljenju Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju broj: ________od ________ 2013. godine, a nakon uvida u propise Evropske unije i analize odredbi Pravilnika o službenoj opremi, službenoj legitimaciji i službenoj knjizi lovočuvara, uslovima i načinu polaganja lovočuvarskog ispita nije ustanovljeno da postoje izvori prava EU relevantni za predmetnu materiju, zbog čega u Izjavi o usklađenosti stoji ocjena „neprimjenjivo“.

IV OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA

Članom 1. propisan je sadržaj i predmet ovog pravilnika.

Od člana 2. do člana 5. propisano je da službenu uniformu lovočuvara čini odjeća, obuća i druga oprema lovočuvara, kao i izgled službene uniforme, boja, način nošenja, čuvanja i korišćenja,   način zaduživanja i obnavaljanja iste.

Članom 5.  propisan je izgled oznake „lovočuvar“ , dimenzije, sadržaj, materijal i boja oznake lovočuvara, sa ciljem da ova oznaka bude jednoobrazna i prepoznatljivo po izgledu i načinu nošenja. Stavom 4. istog člana propisana je obaveza nošenja loga korisnika lovišta da bi i vizuelno bilo vidljivo kod kog je korisnika lovišta lovočuvar angažovan kao službeno lice.

Od člana 6. do člana 8. propisan je oblik, dimenzije, sadržaj i boja službene legitimacije lovočuvara.

Članom 9.  propisan je postupak objavljivanja ne važenja  izgubljene ili na drugi način zaturene legitimacije, odnosno način izdavanja nove službene legitimacije.

Od člana 10. do člana 13. propisana je obaveza korisnika lovišta da lovočuvaru obezbjedi službeno lovačko oružje i odgovarajuću municiju, kao i način zaduženja, nošenja,  korišćenja i razduživanja službenog oružja.

Članom 13. predviđena je mogućnost da korisnik lovišta po potrebi može lovočuvaru obezbjediti motorno vozilo radi efikasnijeg obavljanja poslova lovočuvara.

Članom 14. i 15. propisana je obaveza korisnika lovišta da lovočuvaru obezbjedi službenu knjigu lovočuvara, sadržaj i izgled službene knjige lovočuvara, i obaveza lovočuvaru da u knjigu upisuje dnevna zaduženja i  aktivnosti.

Članom 16.  propisan je sadržaj zapisnika o izvršenom pregledu, potvrde o privremeno oduzetom ulovu, sredstvima za lov, vozila i drugih predmeta koji se odnose na lov i izgled naloga za čuvavanje istih. 

Od člana 17. do člana 28. propisana je metodologija organizovanja i polaganja lovočuvarskog ispita koji se sastoji od pripremnih predavanja i usmenog ispita, obrazac prijave za polaganje lovočuvarskog ispita, program za polaganje lovočuvarskog ispita, sastav komisije za polaganje lovočuvarskog ispita, način rada, prava i obaveze članova komisije i sekretara komisije, ocjenjivanje kandidata, sadržaj  zapisnika sa usmenog dijela ispita, slučajevi u kojima kandidat može odložiti polaganje ispita,  sadržaj uvjerenja o položenom lovočuvarskom ispitu i način vođenja evidencije o izdatim uvjerenjima u Minisatstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Članom 28. propisana je obaveza lovočuvara kome prestane služba ili bude postavljen na drugo mjesto, da u propisanom roku od najkasnije tri dana vrati službenu opremu, oznaku i legitimaciju lovočuvara, službenu knjigu i ostalo zaduženo korisniku lovišta.

Članom 29. propisan je prelazni period od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika korisniku lovišta za zamjenu oznake i legitimacije lovočuvara i službene  knjige u skladu sa ovim pravilnikom.

 

 

 

VUČEŠĆE JAVNOSTI I KONSULTACIJE U IZRADI UPUTSTVA

 

Prijedlog ovog pravilnika objavljen je na internet stranici Ministarstva.

 

VI FINANSIJSKA SREDSTVA

 

            Za sprovođenje ovog pravilnika nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srpske.