На основу члана 52. став 1. т. а) и б) Закона о оружју и муницији („Службени гласник Републике Српске“, број 70/07) и члана 58. Закона о министарствима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 70/02, 33/04, 118/05 и 33/06), министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

О ОБУЦИ И ПРОГРАМУ ОБУКЕ ЗА РУКОВАЊЕ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ

(Објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 109 од 12. децембра 2007, 74/09)

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови за бављење обуком за руковање ватреним оружјем (у даљем тексту: обука), начин спровођења обуке и провјере знања и Програм обуке за руковање ватреним оружјем (у даљем тексту: Програм).

Члан 2.

(1) Обуком се у складу са Законом о оружју и муницији могу бавити овлашћене стручне стрељачке, односно друге организације и установе (у даљем тексту: овлашћена организација) по одобрењу министра унутрашњих послова (у даљем тексту: министар), које обезбиједе сљедеће услове:
а) одговарајуће стрелиште за обуку, просторију за чување ватреног оружја и муниције и просторију за теоријски дио обуке,
б) оружје за обуку,
в) наставна средства за обуку,
г) стручни кадар за спровођење обуке и
д) друге ближе услове прописане овим правилником.
(2) Испуњавање услова из става 1. овог члана утврђује посебна комисија, коју именује министар.

Члан 3.

(1) У смислу овог правилника, стрелиште за обуку је простор за извођење гађања ватреним оружјем (у даљем тексту: стрелиште).
(2) Стрелишта могу бити отворена и затворена.
(3) Оружје за обуку, у смислу овог правилника, чини ватрено оружје оне врсте за коју се спроводи обука, са одговарајућом муницијом.
(4) Наставна средства за обуку, у смислу овог правилника, чини опрема неопходна за спровођење обуке у складу са Програмом (мете, школска муниција, антифони, средства за чишћење оружја, заштитне наочаре и др.).

Члан 4.

(1) Стрелиште се изграђује тако да се обезбиједе мјере заштите које приликом извођења гађања онемогућавају излијетање пројектила из зоне или простора стрелишта и одбијање испаљених пројектила, односно гарантују безбједност лица унутар и изван стрелишта, као и примјена прописаних мјера заштите од пожара и заштите животне средине.
(2) Затворено стрелиште за извођење гађања ватреним оружјем кратке цијеви свих калибара и малокалибарским пушкама изграђује се тако да испуњава сљедеће услове:
а) зидови и плафон морају бити од армираног бетона МБ 20, најмање дебљине 10 цм или бетонских блокова с бетонским пуњењем укупне дебљине најмање 24 цм,
б) да би се спријечило одбијање зрна, зидови и плафон и сви дијелови који стрче унутар стрелишта у смјеру путање зрна морају бити обложени 24 мм дебелим меканим дрветом или сличним материјалом заштићеним ватроотпорним премазом,
в) подна облога у простору за гађање мора бити од материјала који се лако одржава и ублажава удар од зрна,
г) унутрашња висина стрелишта мора бити најмање 300 цм,
д) да нема прозора на бочним зидовима и унутар простора за гађање,
ђ) посебне мјере звучне изолације морају бити спроведене тако да у просторијама гдје се не обавља гађање јачина буке не прелази 85 децибела, док изван објекта бука не смије прелазити 70 децибела, а у најближем стамбеном објекту не смије прелазити 45 децибел 1,
е) за случај опасности од пожара у подручју стрељачке стазе морају бити уграђена најмање једна врата заштићена од пробоја зрна, која се отварају према вани,
ж) грађени хватач зрна мора бити направљен од материјала и конструкције који омогућавају потпуно заустављање зрна без могућности одбијања у било којем смјеру,
з) испред хватача зрна обавезно је поставити завјесе од гумених трака ради спречавања одбијања зрна,
и) инсталације струје и гаса, те расвјетна тијела морају бити изведена тако да су сигурно заштићена од погодака зрна,
ј) мета мора бити освијетљена свјетлом јачине од 1.000 до 1.200 лукса,
к) између стрељачких мјеста за гађање, која морају бити размакнута најмање 100 цм, морају бити постављене непробојне преграде које онемогућавају пробој од бочно испаљеног метка, неконтролисаног кретања чаура, повређивање или ометање сусједног стријелца,
л) приликом гађања ватреним оружјем обавезна је употреба заштитних наочара и штитника за уши.
(3) Унутар стрелишта за вријеме гађања мора се осигурати одстрањивање барутних гасова и оловне прашине помоћу уређаја за прозрачивање, односно вентилације. За вријеме гађања барутни гасови и оловна прашина морају се уклањати са најмање пет измјена ваздуха на час.
(4) На стрелишту из става 2. овог члана забрањено је помицање стрељачких мјеста у смјеру мете и гађа се само са основног мјеста за стријелце.

Члан 5.

(1) Отворено стрелиште за извођење гађања ватреним оружјем свих калибара мора бити изграђено тако да испуњава сљедеће услове:
а) ограђено са 2 м високом оградом од плетене жице или другог материјала – ако је бочна заштита стрелишта изведена од земљаног насипа, тада жичана ограда мора бити постављена изван земљаног насипа,
б) простор стрелишта мора се означити видљивим знацима упозорења, које треба учврстити дуж ограде на довољним размацима – знаци упозорења морају имати димензије најмање 25×20 цм, подлоге жуте боје са написаним црним словима: „СТРЕЛИШТЕ, УЛАЗ ЗАБРАЊЕН“,
в) бочна заштита и завршетак стрелишта изводи се од земљаног насипа или зида грађеног од армираног бетона МБ 15, најмање дебљине 15 цм или пуне цигле дебљине најмање 24 цм, намалтерисане цементним малтером,
г) висина земљаног насипа или зида мора бити изведена у висини горњих бленди, те се на њега непосредно настављати, а дебљина земљаног насипа мора онемогућавати пролаз испаљеног пројектила,
д) попречна горња бленда мора бити изграђена од армираног бетона МБ 30, дебљине најмање 20 цм, а предња плоча бленде окренута према стријелцу мора бити обложена пуним меканим дрветом, дебљине најмање 24 мм, која мора бити удаљена најмање 5 цм од зида,
ђ) хватач зрна може бити природни или грађени:
1) природни хватач зрна може бити: стрми обронак брда, шљункара и каменолом, ако је стрелиште смјештено на таквом терену,
2) грађени хватач зрна мора бити направљен од материјала и конструкције који омогућава потпуно заустављање зрна без могућности одбијања у било којем смјеру,
е) заклон за показиваче погодака може бити изведен испод или изнад земље:
1) уколико је заклон изнад земље мора бити изграђен од армираног бетона МБ 15, дебљине најмање 15 цм или зида од пуне цигле дебљине најмање 25 цм, намалтерисан цементним малтером,
2) уколико је изведен испод земље мора бити грађен од армираног бетона МБ 25, дебљине најмање 10 цм или зида од пуне цигле дебљине најмање 24 цм,
ж) приликом гађања ватреним оружјем обавезна је употреба заштитних наочара и штитника за уши,
з) између стрељачких мјеста за гађање, која морају бити размакнута најмање 100 цм, морају бити постављене непробојне преграде које онемогућавају пробој од бочно испаљеног метка, неконтролисаног кретања чаура, повређивање или ометање сусједног стријелца.
(2) На стрелишту из става 1. овог члана забрањено је помицање стрељачких мјеста у смјеру мете и гађа се само са основног мјеста за стријелце.