Na osnovu člana 52. stav 1. t. a) i b) Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/07) i člana 58. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 70/02, 33/04, 118/05 i 33/06), ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OBUCI I PROGRAMU OBUKE ZA RUKOVANJE VATRENIM ORUŽJEM

(Objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 109 od 12. decembra 2007, 74/09)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za bavljenje obukom za rukovanje vatrenim oružjem (u daljem tekstu: obuka), način sprovođenja obuke i provjere znanja i Program obuke za rukovanje vatrenim oružjem (u daljem tekstu: Program).

Član 2.

(1) Obukom se u skladu sa Zakonom o oružju i municiji mogu baviti ovlašćene stručne streljačke, odnosno druge organizacije i ustanove (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) po odobrenju ministra unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar), koje obezbijede sljedeće uslove:
a) odgovarajuće strelište za obuku, prostoriju za čuvanje vatrenog oružja i municije i prostoriju za teorijski dio obuke,
b) oružje za obuku,
v) nastavna sredstva za obuku,
g) stručni kadar za sprovođenje obuke i
d) druge bliže uslove propisane ovim pravilnikom.
(2) Ispunjavanje uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje posebna komisija, koju imenuje ministar.

Član 3.

(1) U smislu ovog pravilnika, strelište za obuku je prostor za izvođenje gađanja vatrenim oružjem (u daljem tekstu: strelište).
(2) Strelišta mogu biti otvorena i zatvorena.
(3) Oružje za obuku, u smislu ovog pravilnika, čini vatreno oružje one vrste za koju se sprovodi obuka, sa odgovarajućom municijom.
(4) Nastavna sredstva za obuku, u smislu ovog pravilnika, čini oprema neophodna za sprovođenje obuke u skladu sa Programom (mete, školska municija, antifoni, sredstva za čišćenje oružja, zaštitne naočare i dr.).

Član 4.

(1) Strelište se izgrađuje tako da se obezbijede mjere zaštite koje prilikom izvođenja gađanja onemogućavaju izlijetanje projektila iz zone ili prostora strelišta i odbijanje ispaljenih projektila, odnosno garantuju bezbjednost lica unutar i izvan strelišta, kao i primjena propisanih mjera zaštite od požara i zaštite životne sredine.
(2) Zatvoreno strelište za izvođenje gađanja vatrenim oružjem kratke cijevi svih kalibara i malokalibarskim puškama izgrađuje se tako da ispunjava sljedeće uslove:
a) zidovi i plafon moraju biti od armiranog betona MB 20, najmanje debljine 10 cm ili betonskih blokova s betonskim punjenjem ukupne debljine najmanje 24 cm,
b) da bi se spriječilo odbijanje zrna, zidovi i plafon i svi dijelovi koji strče unutar strelišta u smjeru putanje zrna moraju biti obloženi 24 mm debelim mekanim drvetom ili sličnim materijalom zaštićenim vatrootpornim premazom,
v) podna obloga u prostoru za gađanje mora biti od materijala koji se lako održava i ublažava udar od zrna,
g) unutrašnja visina strelišta mora biti najmanje 300 cm,
d) da nema prozora na bočnim zidovima i unutar prostora za gađanje,
đ) posebne mjere zvučne izolacije moraju biti sprovedene tako da u prostorijama gdje se ne obavlja gađanje jačina buke ne prelazi 85 decibela, dok izvan objekta buka ne smije prelaziti 70 decibela, a u najbližem stambenom objektu ne smije prelaziti 45 decibel 1,
e) za slučaj opasnosti od požara u području streljačke staze moraju biti ugrađena najmanje jedna vrata zaštićena od proboja zrna, koja se otvaraju prema vani,
ž) građeni hvatač zrna mora biti napravljen od materijala i konstrukcije koji omogućavaju potpuno zaustavljanje zrna bez mogućnosti odbijanja u bilo kojem smjeru,
z) ispred hvatača zrna obavezno je postaviti zavjese od gumenih traka radi sprečavanja odbijanja zrna,
i) instalacije struje i gasa, te rasvjetna tijela moraju biti izvedena tako da su sigurno zaštićena od pogodaka zrna,
j) meta mora biti osvijetljena svjetlom jačine od 1.000 do 1.200 luksa,
k) između streljačkih mjesta za gađanje, koja moraju biti razmaknuta najmanje 100 cm, moraju biti postavljene neprobojne pregrade koje onemogućavaju proboj od bočno ispaljenog metka, nekontrolisanog kretanja čaura, povređivanje ili ometanje susjednog strijelca,
l) prilikom gađanja vatrenim oružjem obavezna je upotreba zaštitnih naočara i štitnika za uši.
(3) Unutar strelišta za vrijeme gađanja mora se osigurati odstranjivanje barutnih gasova i olovne prašine pomoću uređaja za prozračivanje, odnosno ventilacije. Za vrijeme gađanja barutni gasovi i olovna prašina moraju se uklanjati sa najmanje pet izmjena vazduha na čas.
(4) Na strelištu iz stava 2. ovog člana zabranjeno je pomicanje streljačkih mjesta u smjeru mete i gađa se samo sa osnovnog mjesta za strijelce.

Član 5.

(1) Otvoreno strelište za izvođenje gađanja vatrenim oružjem svih kalibara mora biti izgrađeno tako da ispunjava sljedeće uslove:
a) ograđeno sa 2 m visokom ogradom od pletene žice ili drugog materijala – ako je bočna zaštita strelišta izvedena od zemljanog nasipa, tada žičana ograda mora biti postavljena izvan zemljanog nasipa,
b) prostor strelišta mora se označiti vidljivim znacima upozorenja, koje treba učvrstiti duž ograde na dovoljnim razmacima – znaci upozorenja moraju imati dimenzije najmanje 25×20 cm, podloge žute boje sa napisanim crnim slovima: „STRELIŠTE, ULAZ ZABRANJEN“,
v) bočna zaštita i završetak strelišta izvodi se od zemljanog nasipa ili zida građenog od armiranog betona MB 15, najmanje debljine 15 cm ili pune cigle debljine najmanje 24 cm, namalterisane cementnim malterom,
g) visina zemljanog nasipa ili zida mora biti izvedena u visini gornjih blendi, te se na njega neposredno nastavljati, a debljina zemljanog nasipa mora onemogućavati prolaz ispaljenog projektila,
d) poprečna gornja blenda mora biti izgrađena od armiranog betona MB 30, debljine najmanje 20 cm, a prednja ploča blende okrenuta prema strijelcu mora biti obložena punim mekanim drvetom, debljine najmanje 24 mm, koja mora biti udaljena najmanje 5 cm od zida,
đ) hvatač zrna može biti prirodni ili građeni:
1) prirodni hvatač zrna može biti: strmi obronak brda, šljunkara i kamenolom, ako je strelište smješteno na takvom terenu,
2) građeni hvatač zrna mora biti napravljen od materijala i konstrukcije koji omogućava potpuno zaustavljanje zrna bez mogućnosti odbijanja u bilo kojem smjeru,
e) zaklon za pokazivače pogodaka može biti izveden ispod ili iznad zemlje:
1) ukoliko je zaklon iznad zemlje mora biti izgrađen od armiranog betona MB 15, debljine najmanje 15 cm ili zida od pune cigle debljine najmanje 25 cm, namalterisan cementnim malterom,
2) ukoliko je izveden ispod zemlje mora biti građen od armiranog betona MB 25, debljine najmanje 10 cm ili zida od pune cigle debljine najmanje 24 cm,
ž) prilikom gađanja vatrenim oružjem obavezna je upotreba zaštitnih naočara i štitnika za uši,
z) između streljačkih mjesta za gađanje, koja moraju biti razmaknuta najmanje 100 cm, moraju biti postavljene neprobojne pregrade koje onemogućavaju proboj od bočno ispaljenog metka, nekontrolisanog kretanja čaura, povređivanje ili ometanje susjednog strijelca.
(2) Na strelištu iz stava 1. ovog člana zabranjeno je pomicanje streljačkih mjesta u smjeru mete i gađa se samo sa osnovnog mjesta za strijelce.