Izašao je 188. broj Lovačkih novina, a u njima možete pročitati

Izašao je 188. broj Lovačkih novina za mjesec  februar/mart 2019. godine.

U ovom broju možete pročitati:

– Zna­ča­jan ju­bi­lej naj­broj­ni­je or­ga­ni­za­ci­je u Re­pu­bli­ci Srp­skoj

Uz “do­bar po­gled” proslava 25. rođendana

– Uprav­ni od­bor i Skup­šti­na po­tvr­di­li

Zlat­na go­di­na Lo­vač­kog sa­ve­za

Ve­li­ko mi je za­do­volj­stvo da vas upo­znam da će­mo i ove, 2019. go­di­ne bi­ti na istom, ako ne i vi­šem ni­vou. No­vac od bu­dže­ta je već spre­man i de­po­no­van za na­še pro­jek­te, mo­ra­mo sa­mo da bu­de­mo vri­jed­ni i pre­ci­zni kao pro­šle go­di­ne, re­kao Mi­nić

Znat­na ula­ga­nja u lo­vi­šta po­če­la da se is­pla­ću­ju

Go­sti­ma me­dvje­di, do­ma­ći­ni­ma no­vac

Op­ti­mal­ni uslo­vi u mno­gim lo­vi­šti­ma to­kom zim­skih mje­se­ci naj­bo­lja su po­ziv­ni­ca stra­nim lov­ci­ma da iza­be­ru baš Srp­sku i po­ku­ša­ju da do­đu do tro­fe­ja me­dvje­da

– Ve­li­ki ju­bi­lej Lo­vač­kog udru­že­nja “Sem­be­ri­ja”

Pun vi­jek ču­va­ju pri­ro­du i bri­nu o di­vlja­či

TEMA: Da li je zec dovoljno zaštićen u našim lovištima

“Da­ni vu­ka Če­mer­ni­ca 2019” oku­pi­li oko 1.000 lo­va­ca

Šu­ka­lo i Će­lić sreć­ni i pre­ci­zni

Bez ob­zi­ra na vr­lo hlad­no vri­je­me i vje­tar ko­ji je ša­ma­rao obra­ze, pla­to pod­no Če­mer­ni­ce i Ti­sov­ca bio je bu­kval­no kr­cat. Go­sti Lo­vač­kog udru­že­nja “Zmi­ja­nje” sti­gli su iz FBiH, Sr­bi­je, Hr­vat­ske, Bu­gar­ske, Austri­je i Slo­ve­ni­je

– Izvještaj o poslovanju Lovačkog saveza Republike Srpske

– Srpska preduzela preventivne mjere za zaštitu domaćih farmi od afričke kuge

– Kako do lovno tehničkog objekta neophodnog u svakom lovištu

PREDSTAVLJAMO: “Šta jer mono blok” Austrijska revolucija iz jednog komada čelika

Lovačke novine možete u PDF-formatu možete preuzeti OVDJE


[3d-flip-book mode=“fullscreen“ urlparam=“fb3d-page“ pdf=“https://arhiva.glassrpske.rs/novine/LovackeNovine/01/LovackeNovine188.pdf“]

Be the first to comment

Leave a Reply