REAGOVANJE: Oružje se NE može naći u rukama psihičkih bolesnika

Danas, 26. jula 2018. godine, u Nezavisnim novinama objavljen je tekst sa naslovom: “Oružje u rukama i psihičkih bolesnika“.

Nisam mogao, a da ne reagujem na ovaj naslov i tekst u kojem su medicinski radnici iznijeli niz pretpostavki i mogućnosti koje bi mogle ugroziti prava i slobode koji su dati građanima Republike Srpske, a čija je pravna praksa i regulativa u skladu sa zakonima Evropske Unije i demokratskih društava.

Naime, tema spornog teksta je kritika usvojenih amandmani u Skupštini Republike Srpske o zamjeni isteklog oružnog lista za vlasnike oružja za ličnu bezbjednost. Prema ovom tekstu sporno je to što se ne radi ljekarski pregled pri zamjeni isteklog oružnog lista, te postojeći vlasnici oružja mogu biti psihički bolesnici.

Potrebno je naglasiti da su svi zakoni i podzakonski akti koji regulišu ovu oblast u skladu sa zakonima koji su na snazi u zemljama Evropske Unije. Čak šta više, Zakon o oružju Republike Srpske, po pitanju nabavljanja oružja, još uvijek je strožiji od zakona koji je na snazi npr. u Austriji (to se prije svega odnosi na policijsku provjeru podobnosti za posjedovanje i nošenje oružja).

Važno je reći da je prilikom nabavljanja prvog oružja potrebno uraditi ljekarski pregled. Ukoliko je lice psihički ili fizički oboljelo to će mu pisati u medicinskom kartonu i on neće moći dobiti dozvolu za nabavku oružja. Problem je što naše medicinske ustanove prilikom pregleda ne zahtijevaju uvid u medicinski karton, što su i naveli ljekari u spornom tekstu. Tako na primjer, lice iz Trebinja može uraditi medicinski pregled u bilo kom gradu Republike Srpske, te na taj način može prikriti istoriju bolesti.

Ipak, sve je odlično regulisano Zakonom o oružju i municiji koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj 26. od 4.4.2016. godine. Na strani 4., u tački 13., stav (3) definisano je da ministar zdravlja donosi propis o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije. Problem je što pomenuti propis, tj. pravilnik, medicinske ustanove ne primjenjuju dosledno, odnosno iz želje za brzom zaradom od pregleda koja iznosi 80 KM, ne zahtijevaju uvid u medicinski karton.

Inače, medicinski pregledi za nabavku oružja u Republici Srpskoj su obimniji i detaljniji nego u zemljama okruženja. Rade se nalazi krvi i urina, psiho-testovi, testovi inteligencije, neuro-psihijatrijski, očni i pregled doktora opšte prakse. Po mom ličnom mišljenju, to je dobra praksa. Čak bi bilo potrebno uvesti i pregled sluha. Niko od ljubitelja streljaštva ne bi želio da bude na vatrenoj liniji sa epileptičnom osobom. Takođe, nijedan lovac ne bi volio otići u lov sa naoružanom slabovidom ili gluvom osobom.

Svakako, starenjem dolazi do promjena u zdravlju pojedinih organa čovjeka, kao i promjena cjelokupnog psihičkog i fizičkog stanja. Ipak, to nije razlog da se uvodi ljekarski jednogodišnji pregled za vlasnike naoružanja. Na primjer, dobijanje i produžavanje oružnog lista može se poistovjetiti sa pregledom za dobijanje vozačke dozvole. Isto tako, psihički oboljela osoba je veoma opasna za volanom, ali to nije razlog da se provjera zdravstvene sposobnosti za posjedovanje saobraćajne dozvole vrši svakih godinu dana, te da se građani bez potrebe maltretiraju i izlažu trošku.

Sa druge strane, ukoliko lice oboli od psihičke bolesti, za njegovo smještanje na psihijatrijsku kliniku potrebna je policijska pratnja. Samim tim, policija automatski vrši provjeru da li lice posjeduje oružje i oduzima ga od oboljele osobe. Takođe, gore pomenutim Zakonom o oružju i municiji, u članu 14., razmotrena je Promjena zdravstvene sposobnosti. Naime, stavom (2), ovog člana, regulisano je da nadležni organ upućuje vlasnika oružja za kojeg opravdano sumnja da više nije zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja na vanredni zdravstveni pregled.

Na kraju, praksa je pokazala da je rizik da lice upotrjebi legalno vatreno oružje nezakonito mnogo manji od rizika da će upotrjebiti hladno oružje (npr. nož) koje je svima dostupno.

Na osnovu navedenog, nema potrebe za dizanjem panike, posebno ne ovako senzacionalističkim naslovima. Primjenom svih zakonskih i podzakonskih regulativa nemoguće je da se vatreno oružje nađe u posjedu psihički ili fizički oboljele osobe.

Vlasnici oružja, bilo lovačkog, sportskog ili oružja za ličnu bezbjednost, su građani Republike Srpske koji sve svoje obaveze prema državi izmiruju na vrijeme, to su uzorni građani i gotovo da nisu zabilježeni slučajevi upotrebe legalnog oružja u nezakonite svrhe.

Sporni tekst možete pročitati ovde – link

MP

Be the first to comment

Leave a Reply