Обавјештење за чланице савеза у вези са осигурањем од штета у саобраћају

У складу са Одлуком Управног одбора, Ловачки савез Републике Спрске је обновио полису осигурања са Дунав осигурањем за 2024. годину, а према којој су чланице Савеза ослобођене одговорности усљед саобраћајних незгода са учешћем дивљачи. Међутим, услов за ослобађање ове одговорности јесте постојање саобраћајног знака којим је возач могао бити упозорен на могуће излијетање дивљачи на пут.

У складу са постигнутим договором са осигуравајућом кућом, потребно је да кориници ловишта у Српској изврше постављање интерних знакова обавјештења/упозорења на опасност од могућег излијетања дивљачи на пут, и то на дионицама путева на којима не постоје саобраћајни знакови „дивљач на путу“, а на истима постоји реална опасност од излијетања дивљачи на пут.

Наведени интерни занкови обавјештења/упозорења изгледом могу бити истовјетни званичним саобраћајним знаковима, а могу бити израђени на дрвеној, металној, пластичној или некој другој подлози, и постављени на прикладном носачу (металном, дрвеном и сл.), Ови знакови могу и да буду у форми кратких текстуалних упозорења исписаних на прикладној подлози.

Интерни занкови требају бити постављени на начин да својим положајем, габаритима и обликом не ометају возаче у вожњи, те да не онемогућавају или ометају увид возача на званичне саобраћајне знакове.

Наведени интерни знакови ће важити до момента постављања званичних саобраћајних знакова „дивља на путу“.

Ловачки савез Републике Српске позива све чланице да доставе Савезу податке о потреби постављања званичних саобраћајних знакова на одрећеним саобраћајницама у ловишту, а све како би Савез могао поднијети јединствен захтјев надлежним институцима за постављање саобраћајне сигнализације.

За разлику од претходне године, закљученом полисом за 2024. годину су обухваћене и штете у саобраћају које претрпе возачи, чланови Савеза, те је и новом полисом укинуто учешће осгураника у штети, што је до сада био случај.

 

Be the first to comment

Leave a Reply