Штете од дивље свиње и предузимање мјера за спречавање истих

На основу обавјештења Министарства, пољопривреде, шумарства и водопривреде, према којем Министраство располаже о информацијама о повећаном обиму штета од дивљих свиња на засијаним парцелама кукуруза, које су ових дана посебно изражене на подручју оштина Србац, Дервента, Модрича и Станари, Ловачки савез Републике Српске позива кориснике ловишта на територији наведених општина, али и све остале кориснике ловишта да повећају праћење активности дивљих свиња у овом периоду, те да у складу са процјеном стања на терену предузимају одговарајуће и прописане активности и мјере.

Наиме, Законом о ловству (Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) дивља свиње се третира као незаштићена дивљач, али су власници земљишта, односно крисници пољопривредних површина на којима се налази ловиште, дужни чувати своју имовину и предузимати мјере заштите за спречавање штете од дивљачи и на дивљачи. Такве мјере су на примјер: постављање ефикасних ограда, употреба електричног пастира, постављање плашила и сл.Такође, Законом је порписано да су корисници ловишта дужни да предузимају мјере за пречавање штете коју дивљач може причинити људима или њиховој имовини првенствено одржавањем броја дивљачи према капацитету ловишта и подношљивој бројности, обезбјеђењем прехране у ловишту, ангажовањем чувара и сл.

Уколико се у ловишту уочи повећана бројност дивље свиње, те учесталост штета на пољопривредним површинама, позивамо кориснике ловишта да се у складу са чланом 17. Закона о ловству обрате ресорном Министарству са захтјевом за ванредни одстрел дивље свиње. Уз захтјев је потребно доставити мишљење надлежне ветеринарске организације, локалитете гдје се штете дешавају, процијењену бројност дивље свиње за ванредни одстрел, начин на који се планира извршити одстрел и друге релевантне чињенице значајне за појаву штете и спречавање истих. Министраство ће након разматрања захтјева, у оправданом случају одоборити тражени ванредни одстрел.

Ловачки савез стоји на рапослагању свим чланицама за пружање стручне и савјетодавне помоћи.

Be the first to comment

Leave a Reply