Активности

Кли­мат­ске про­мје­не  ми­је­ња­ју на­ви­ке, ква­ли­тет  и по­на­ша­ње ди­вља­чи

Из­у­зет­но вру­ћа ље­та, суве и то­пле зи­ме, те ве­о­ма ки­шна и хлад­на про­ље­ћа са не­рав­но­мјер­но рас­по­ре­ђе­ним ко­ли­чи­на­ма па­да­ви­на ко­је иза­зи­ва­ју низ по­пла­ва, од­ро­на и кли­зи­шта, по­твр­ђу­ју да је на на­шим про­сто­ри­ма и те ка­ко при­су­тан […]