Утврђен Приједлог новог закона о ловству: Ускоро и у скупштинским клупама на усвајању

Влада Републике Српске утврдила је на 71. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о ловству, те је исти упућен у Народну Скупштину Републике Српске, на коначно усвајање. Очекује се да би се Закон у скупштинским клупама требао наћи прије почетка годишњих одмора.

Тренутно важећи Закон о ловству („Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) донесен је 2009. године и у досадашњој примјени имао је само једну измјену и допуну, и то 2013. године.

С обзиром на то да је прошло 13 година од доношења закона и девет година од доношења измјена и допуна закона, а уважавајући чињеницу да је у међувремену дошло до значајно промијењених околности у области ловства, заштите животне средине, заштите природе и области пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и досадашње искуство у заштити, узгоју, одрживом коришћењу и сталном побољшавању квалитета фонда дивљачи, станишта и других ловних ресурса, потребно је донијети и нови Закон о ловству.

Имајући у виду да су првим измјенама и допунама промијењена 23 члана постојећег закона, нема услова за нове измјене и допуне чиме су се стекли сви потребни услови за доношење новог закона.

Основни циљеви Приједлога закона огледају се у обезбјеђивању одрживог газдовања популацијама дивљачи и њихових станишта на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност популације дивљачи, производна способност станишта и биолошка разноврсност, што доприноси ефикаснијој реализацији економских, еколошких и социјалних функција ловства, очувању биолошке разноврсности, те очувању дивљачи и дивље фауне и флоре. 

Хармонизација правних прописа из области ловства са другим прописима из области заштите животне средине, заштите природе и стварање бољих услова за одрживо управљање ловним ресурсима је значајан конститутивни циљ Приједлога овог закона.

Приједлогом закона прецизније се уређује газдовање ловиштем и дивљачи, јасније дефинише ловство као дјелатност од посебног интереса, дивљач као добро од општег интереса, те се на недвосмислен начин прописује како се обезбјеђује општи интерес ловства као дјелатности и дивљачи као добра од општег интереса.

Из Приједлога закона искључене су норме које нису предмет овог закона као Системска класификација дивљачи и заштита дивљих врста животиња, која се регулише посебним прописима из области заштите природе. 

Be the first to comment

Leave a Reply