Изашао је 188. број Ловачких новина, а у њима можете прочитати

Изашао је 188. број Ловачких новина за мјесец  фебруар/март 2019. године.

У овом броју можете прочитати:

– Зна­ча­јан ју­би­леј нај­број­ни­је ор­га­ни­за­ци­је у Ре­пу­бли­ци Срп­ској

Уз “до­бар по­глед” прослава 25. рођендана

– Управ­ни од­бор и Скуп­шти­на по­твр­ди­ли

Злат­на го­ди­на Ло­вач­ког са­ве­за

Ве­ли­ко ми је за­до­вољ­ство да вас упо­знам да ће­мо и ове, 2019. го­ди­не би­ти на истом, ако не и ви­шем ни­воу. Но­вац од бу­џе­та је већ спре­ман и де­по­но­ван за на­ше про­јек­те, мо­ра­мо са­мо да бу­де­мо ври­јед­ни и пре­ци­зни као про­шле го­ди­не, ре­као Ми­нић

Знат­на ула­га­ња у ло­ви­шта по­че­ла да се ис­пла­ћу­ју

Го­сти­ма ме­двје­ди, до­ма­ћи­ни­ма но­вац

Оп­ти­мал­ни усло­ви у мно­гим ло­ви­шти­ма то­ком зим­ских мје­се­ци нај­бо­ља су по­зив­ни­ца стра­ним лов­ци­ма да иза­бе­ру баш Срп­ску и по­ку­ша­ју да до­ђу до тро­фе­ја ме­двје­да

– Ве­ли­ки ју­би­леј Ло­вач­ког удру­же­ња “Сем­бе­ри­ја”

Пун ви­јек чу­ва­ју при­ро­ду и бри­ну о ди­вља­чи

ТЕМА: Да ли је зец довољно заштићен у нашим ловиштима

“Да­ни ву­ка Че­мер­ни­ца 2019” оку­пи­ли око 1.000 ло­ва­ца

Шу­ка­ло и Ће­лић срећ­ни и пре­ци­зни

Без об­зи­ра на вр­ло хлад­но ври­је­ме и вје­тар ко­ји је ша­ма­рао обра­зе, пла­то под­но Че­мер­ни­це и Ти­сов­ца био је бу­квал­но кр­цат. Го­сти Ло­вач­ког удру­же­ња “Зми­ја­ње” сти­гли су из ФБиХ, Ср­би­је, Хр­ват­ске, Бу­гар­ске, Аустри­је и Сло­ве­ни­је

– Извјештај о пословању Ловачког савеза Републике Српске

– Српска предузела превентивне мјере за заштиту домаћих фарми од афричке куге

– Како до ловно техничког објекта неопходног у сваком ловишту

ПРЕДСТАВЉАМО: “Шта јер моно блок” Аустријска револуција из једног комада челика

Ловачке новине можете у ПДФ-формату можете преузети ОВДЈЕ


[3d-flip-book mode=“fullscreen“ urlparam=“fb3d-page“ pdf=“https://arhiva.glassrpske.rs/novine/LovackeNovine/01/LovackeNovine188.pdf“]

Be the first to comment

Leave a Reply